facebook pixel

Työelämän tuki

Pitkäaikaissairaiden työllistymistä sekä työssä pysymistä tuetaan monin tavoin. Tukitoimia voidaan kohdentaa sekä työnantajalle että työntekijälle tai harjoittelijalle.

Tämän sivun sisältö on tarkistettu 18.8.2023.

Yleistä

Työnantaja voi saada taloudellista tukea osatyökykyisen työnhakijan palkkaamiseen ja työolosuhteiden järjestelyihin. TE-toimistot ja julkinen terveydenhuolto tarjoavat palveluja vammaisille ja pitkäaikaissairaille työttömille työnhakijoille. TE-toimisto voi tarvittaessa järjestää kuntoutussuunnittelun tueksi työkyvyn arviointitutkimuksia, työ- ja koulutuskokeiluja sekä työhönvalmennusta. Sairauden tai vamman heikentäessä työ- tai opiskelukykyä työnhakijalla voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Tällöin työkokeiluun tai esimerkiksi uuteen ammattiin opiskeluun voi saada tukea Kelasta tai työeläkevakuutuslaitoksesta.

Työkyvyn tukeminen

Työssä oleville palveluja tarjoavat työterveyshuolto ja työeläkelaitokset, joiden keskeisenä tehtävänä on työkyvyn tukeminen ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen. Työterveyshuolto järjestää tarvittaessa työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän välillä työterveysneuvottelun, jossa pohditaan ratkaisuja työssä jatkamisen tueksi. Työnantaja voi saada taloudellista tukea järjestelyihin. Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta, esimerkiksi työkokeiluja erilaisissa tehtävissä ensisijaisesti omalla työpaikalla.

Tuet työnantajalle

Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu rahallinen tuki, joka myönnetään harkinnanvaraisesti työnantajalle palkkakustannuksiin. Palkkatuki on tarkoitettu pääosin sellaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi, jotka ovat epäedullisessa asemassa olevia tai alentuneesti työkykyisiä. Tuen tavoitteena on edistää työttömän henkilön työllistymistä tilanteissa, joissa töitä ei välttämättä muutoin löytyisi.

Palkkatuen myöntämisen perusteena voi olla pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus, joka vähentää henkilön mahdollisuuksia sopivan työn saamiseen tai esimerkiksi osaamiseen liittyvät puutteet. Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä on 50 % palkkakustannuksista (enintään 1260€/kk) ja alentuneesti työkykyisen 70 % palkkakustannuksista (enintään 1770€/kk). Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, joka hakee palkkatukea ennen työsuhteen alkamista työ- ja elinkeinotoimiston Oma asiointi -palvelun kautta. Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat (lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia).

Tuen kesto on pääsääntöisesti 5 tai 10 kuukautta kerrallaan, mutta jos palkkatuki myönnetään vamman tai sairauden perusteella, palkkatukea voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla 10 kuukaudeksi ja myöhemmin jatkoa samaan työsuhteeseen enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Tuki työolosuhteiden muutoksiin

Työolosuhteiden muutoksista on ensisijaisesti vastuussa työnantaja ja tietyissä tilanteissa Kela sekä vakuutuslaitokset.

Työnantajan on suoritettava kohtuullisia mukautuksia työpaikalla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työssä pysymisen ja työllistymisen mahdollistamiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työaika- tai työpaikkajärjestelyitä, työvälinehankintoja tai muutoksia työpaikan rakenteisiin esteettömän kulun takia.

Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon toimista aiheutuvat kustannukset, työnantajan taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mahdollisuudet saada toimenpiteiden toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai muualta.

Jos sinulla on tarvetta vaativille apuvälineille, voit hakea niitä ammatillisena kuntoutuksena Kelasta.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella. Työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Jos haet tukea muutostöihin tai työvälineiden tai kalusteiden hankkimiseen, sinun on haettava tukea kuukauden kuluessa muutostyön tekemisestä tai työvälineen tai kalusteen hankinnasta. Toisen työntekijän antamaan apuun myönnettävä työolosuhteiden järjestelytuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden tuntien perusteella.

Työolosuhteiden järjestelytuen määrä on enintään 4000 euroa. Toisen työntekijän antamasta avusta voi työnantaja saada tukea 20 €/ tunti 20 tuntia viikossa 18 kk ajalta.

Lue lisää: Työolosuhteiden järjestelytuki – Palvelut – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)

Tuki yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle – Elinkeinotuki

Kelan elinkeinotuen tarkoituksena on tukea sairaan tai vammaisen yrittäjyyden aloittamista ja työvälineiden hankintaa. Tukea työvälineiden hankkimiseen voidaan myöntää myös jo yrittäjänä toimivalle, mikäli välineet ovat sairauden tai vamman takia perusteltavissa ja ne tulevat yrittäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Tuki on enintään 80 prosenttia hyväksytystä kustannusarviosta ja enintään 17 000 euroa.

Mikäli yrittäjä kuuluu työeläkekuntoutuksen piiriin, voi työolosuhteiden järjestelyihin ja esimerkiksi työtä helpottaviin koneisiin ja laitteisiin hakea elinkeinotukea myös työeläkelaitokselta.

Tuet työntekijälle

Voit saada kuntoutusrahaa Kelan, työterveyshuollon tai hyvinvointialueen myöntämän kuntoutuksen ajalta. Toimeentulosi esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen aikana on kuntoutusraha, joka maksetaan yleensä työntekijälle. Jos työnantaja maksaa palkkaa esimerkiksi työkokeilun ajalta, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.

Vaikeavammainen työntekijä voi hakea apuvälinetukea Kelasta, kun kyseessä ovat kalliit apuvälineet ja välttämättömät tekniset erityislaitteet. Jos työmatkojen kulkeminen omalla autolla tai julkisilla käy vaikeavammaiselle hankalaksi, voi kunnan vammaispalveluista hakea kuljetuspalveluja työmatkoja varten. Vaikeavammaisella on myös oikeus henkilökohtaiseen avustajaan työssä tai opiskelussa.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja palkan yhteensovittaminen

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkettä saavilla on oikeus hankkia palkkatuloja vähintään 976,59 € kuukaudessa riippuen yksilöllisestä ansiorajasta.

Työkyvyttömyyseläkkeiden lepäämään jättäminen

Ansiorajan ylittyessä työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla on mahdollisuus hakea eläkkeen lepäämään jättämistä. Eläkkeen voi jättää lepäämään yhtäjaksoisesti 3–24 kuukauden ajaksi. Eläkkeen lepäämisen aikana ansiorajoja ei ole. Kun ansiot laskevat alle ansiorajan, eläke jatkuu entisen suuruisena ilman työkyvyn arviointia.

Mikäli työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle on myönnetty eläkettä saavan hoitotukea, hänelle myönnetään ylin vammaistuki siksi ajaksi, kun eläke on lepäämässä.

Työstä eläkkeen rinnalla tai eläkkeen levätessä kertyy uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuosiansioista. Lisäkertymän voi hakea myöhemmin vanhuuseläkkeeseen.

Eläkkeen lepäämisen enimmäisajan (24 kk) jälkeen eläkkeen on oltava maksussa vain 1 kk ajan ennen kuin eläkkeen voi jättää uudestaan lepäämään. Laki on voimassa 2024 loppuun asti.

Lainsäädäntöä aiheesta

Laki julkisista työvoimapalveluista, laki muutosturvasta, laki sosiaalisista yrityksistä, laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä, työehtosopimuslaki, työsopimuslaki, työterveyshuoltolaki, työturvallisuuslaki, yhdenvertaisuuslaki, työelämän tietosuojalaki.