facebook pixel

Asuminen ja kodinhoito

Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Minkälaisiin kodin muutostöihin voi saada tukea?

Suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista vaikeavammainen henkilö tarvitsee usein välttämättä asuntoonsa muutostöitä. Vaikeavammaisella tarkoitetaan asunnonmuutostöiden osalta henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi tukikaiteiden asentaminen, oviaukkojen leventäminen sekä keittiö- ja peseytymistilojen muutostyöt. Jos nämä muutostyöt on tehtävä sairauden aiheuttaman toimintakyvyn vähenemisen vuoksi, voi niihin hakea korvausta hyvinvointialueen sosiaalitoimesta vammaispalvelulain perusteella.

Muutostöiden kustannusten korvaamista haetaan kirjallisella hakemuksella hyvinvointialueen sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteenä on oltava suunnitelma muutostöistä kustannusarvioineen sekä lääkärin tai toimintaterapeutin lausunto muutostöiden tarpeellisuudesta. Usein hyvinvointialueen virkamies suunnittelee muutostyöt ja tekee niistä kustannusarvion. Myös hakijan tilanteen tunteva terveydenhuollon edustaja tavallisesti osallistuu muutostöiden suunnitteluun.

Käytännössä muutostöiden tekeminen kannattaa aloittaa vasta sitten, kun sosiaalitoimi on antanut kirjallisen päätöksen korvattavista muutostöistä. Lisätietoa saat hyvinvointialueen sosiaalitoimesta.

Mistä voin saada tukea ilmalämpöpumpun hankintaan?

Ilmalämpöpumpun hankintaa perustellaan yleensä energiansäästösyin. Laitteella on myös rakennuksia ja huonetiloja viilentävä ominaisuus.

MS-tauti vaikuttaa lämmönsietokykyyn varsin yksilöllisesti: Lämpö voi provosoida uupumusta. Tästä syystä on varsin perusteltua harkita ilmalämpöpumpun asentamista sekä esittää kysymys hankintaan ja asennukseen mahdollisesti myönnettävistä avustuksista. Toisena vaihtoehtona kysymykseen voi tulla siirrettävä ilmastointilaite, jolla voi viilentää huoneen sisäilmaa.

Vammaispalvelulain 9 § 1 momentin mukaan määrärahasidonnaiset tukitoimet/päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet eivät sinänsä aseta mitään rajoituksia sille minkälainen kone, väline tai laite tulee korvauksen piiriin. Kyseessä on siis hyvinvointialueen budjettiin sisältyvän määrärahan perusteella korvattava kustannus. Siksi se voi ohjeistuksellaan määrittää mitä korvataan ja minkälaisessa tilanteessa. Tämän lainkohdan mukaan vammaiselle henkilölle siis voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Näihin tukitoimiin on oikeus vammaisella henkilöllä, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Vammaispalvelulain 2 §:n vammaisuuden yleismääritelmän mukaan vammaisella henkilöllä  tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista toiminnoista.

Tukea ilmalämpöpumpun hankintaa voi tiedustella oman hyvinvointialueen sosiaalitoimen vammaisasioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä.

Saanko tukea ajastimella varustetun lieden hankintaan?

Muistini on heikentynyt merkittävästi. Lääkärini kehotti hankkimaan ajastimella varustetun lieden ja kahvinkeittimen. Voinko saada tukea niiden hankintaan?


 

Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle voidaan korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.

Vammaiseksi katsotaan henkilö, joka tarvitsee vamman tai sairauden takia välttämättä apuvälinettä esimerkiksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajalla.

Hyvinvointialueen sosiaalitoimi järjestää näitä vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia harkinnanvaraisina. Siksi se voi ohjeistuksellaan määrittää mitä se korvaa ja minkälaisessa tilanteessa. Usein korvataan puolet uuden välineen, koneen tai laitteen hankintahinnasta. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Ota yhteyttä hyvinvointialueen vammaispalvelun sosiaalityöntekijään ja kuvaa tilanteesi. Tee sitten kirjallinen hakemus tuen saamisesta. Pyydä kaupoista kirjalliset arviot ajastimellisen lieden ja kahvinkeittimen hinnoista. Toimita sosiaalitoimeen myös lääkärinlausunto tai neuropsykologisen testauksen tulokset, joista käy ilmi muistiongelmasi. Lisätietoa saat hyvinvointialueen sosiaalitoimesta.

Voiko saada hyvinvointialueelta siivousapua?

Voiko hyvinvointialueen sosiaalitoimesta saada siivousapua vai onko minun palkattava siivooja?


 

Sosiaalitoimen antamaa siivousapua ei juuri enää järjestetä. Joillakin hyvinvointialueilla on käytössä palveluseteli, jolla voi maksaa osan yksityisen siivoojan palkkiosta. Palvelusetelillä maksetuista kuluista ei saa verotuksen kotitalousvähennystä. Lisätietoa saat hyvinvointialueen sosiaalitoimesta.

Mitä tarkoittaa kotitalousvähennys?

Mitä tarkoittaa kotitalousvähennys? Jos palkkaan itselleni siivoojan, voinko vähentää osan kuluista verotuksessa?


 

Muun muassa kotona tehtävistä tavanomaisista kotitaloustöistä, hoitotyöstä tai asunnon ja vapaa-ajanasunnon kunnossapitotöistä voi saada verotuksen kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa sekä työntekijälle maksettavasta palkasta että ostamalla työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin.

Työntekijän palkkaamisesta vähennykseen oikeuttavia kustannuksia ovat osa maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät seuraavat sivukulut eli työnantajan sosiaaliturvamaksu, pakollinen työeläkemaksu, tapaturmavakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu koko määriltään. Jos palkkaat henkilön työsuhteeseen, saat vähentää 15 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Yritykseltä tai yrittäjältä ostetusta palvelusta verovähennys on osa arvonlisäverollisesta työkorvauksesta.

Kotitalousvähennyksen määrä vaihtelee suoritetun työn mukaan. Remontointi eli asunnon perusparannus- ja kunnostustyön kustannuksista kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa henkilöltä vuonna 2023. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.

Kotitalousvähennyksen saa siis vain työn osuudesta. Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä.
Jos palkkasit työntekijän, voit vähentää 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön kustannuksista kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä vuonna 2023. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 60 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä.
Jos palkkasit työntekijän, voit vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen saa vähennykseen oikeuttavan työn maksaja. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Esimerkiksi lapsi saa siis verovähennyksen, jos hän maksaa vanhempiensa luona suoritettavan siivoustyön. Jos palvelun maksamiseen käytetään hyvinvointialueelta saatua palveluseteliä, ei sen summasta saa verotuksen kotitalousvähennykseen.

Katso verohallinnon verkkosivuilta kotitalousvähennyksestä lisätietoa, kuten tämän vuoden maksimikorvaussummat ja omavastuun määrä.

Mikä on veronmaksukyvyn alentumisvähennys ja miten sen voi saada?

Mikä on veronmaksukyvyn alentumisvähennys ja miten sen voi saada?


 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella.

Alentumisvähennystä ei yleensä voida myöntää täysimääräisenä, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulon määrä ylittää 17 500 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulon määrä ylittää 26 500 euroa.

Vähennystä ei myönnetä osittaisenakaan, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulo ylittää 27 000 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulo ylittää 40 000 euroa.

Edellä mainittuja tulorajoja korotetaan 2 500 eurolla jokaista verovelvollisen huollettavana olevaa lasta kohti.

Voit saada vähennyksen pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuoden aikana sekä sairauskulut ovat samalla vähintään 10 %  nettoansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä. Sairauskuluja ei voi vähentää verotuksessa. Säilytä kuitit sairauskuluista itselläsi. Vähennys on enintään 1 400 euroa.

Esimerkki

Yksin asuvan henkilön tulot ovat vuodessa 16 000 euroa. Hän on joutunut käyttämään terveydenhuollon palveluja poikkeuksellisen paljon avoterveydenhuollossa sekä sairaalan vuodeosastolla. Näistä on tullut asiakasmaksuina maksettavaksi yhteensä 1 050 euroa. Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä ei myönnetä, koska julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut eivät ole vähintään 10 % hänen nettotuloistaan (6,5 %).

Jos yksin asuvan tulot olisivat vuodessa 10 300 euroa ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut yhteensä 1 050 euroa, saisi hän veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen, koska terveydenhuollon asiakasmaksut ovat 10,2 % hänen tuloistaan.

Lue lisää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä Verohallinnon verkkosivulta.

Voinko saada yksityisen yrityksen hoivapalveluiden kuluista korvausta?

Suunnittelen ostavani hoivapalvelua yksityiseltä yritykseltä. Voinko saada kuluista muuta korvausta kuin verotuksen kotitalousvähennyksen? Olen kuullut, että näistä palveluista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.


 

Varmista aina ennen palvelujen ostamista, että yksityinen palveluntuottaja on rekisteröity aluehallintoviraston yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen antajien rekisteriin. Sosiaalihuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa siivous, ruokaostosten teko, kylvetys ja kuljetuspalvelut.

Sinun ja palveluntuottajan on tehtävä ostamistasi palveluista kirjallinen sopimus sekä kirjallinen palvelusuunnitelma.  Palvelusuunnitelmaan on kirjattava sosiaalihuollon tarpeen peruste, asiakkaan toimintakyky, palvelujen ja hoidon tarve, palvelujen ja hoidon tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Sopimuksessa pitää yksilöidä mitä palveluja ja kuinka paljon ostat. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta tai lasten hoitoon liittyvistä syistä.

Jos edellä kerrotut edellytykset täyttyvät, asiakkaan itsensä yksityiselle palveluntuottajalle maksama hinta on arvonlisäverotonta silloin kun hän maksaa itse kustannukset kokonaisuudessaan. Jos hyvinvointialue on antanut asiakkaalle palvelusetelin, jolla se maksaa osan palvelun kustannuksista, on asiakkaan itsensä maksettavaksi jäävä osuus myös edellä mainituin ehdoin arvonlisäverotonta.

Lisäksi kokonaan itse maksetuista sosiaalihuoltopalveluista voi verotuksessa tehdä kotitalousvähennyksen.

Lisätietoja

Saako lapsiperhe apua arjen pyörittämiseen?

Saako lapsiperhe, jossa on äiti ja kolme alle kouluikäistä lasta, apua arjen pyörittämiseen? Äidillä on MS-taudin aiheuttama fatiikki, minkä vuoksi hän ei aina jaksa vastata kaikesta.


 

Lapsiperheillä on oikeus saada sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.
Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien eroa tai tilannetta, jossa perheessä on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Miten voin varautua suuriin sähkölaskuihin?

Miten voin varautua suuriin sähkölaskuihin? Pelottaa, miten pärjään mahdollisten suurien sähkölaskujen kanssa tänä talvena.


 

Eduskunta on hyväksynyt lain väliaikaisesta sähkötuesta. Laki tulee voimaan 1.1.2023. Sähkötuki on tarkoitettu kotitalouksille, jotka eivät voi pienten vuositulojen takia täysimääräisesti hyödyntää uutta sähkövähennystä verotuksessa. Sähkövähennys on siis ensisijainen keino saada apua sähkömenoihin.

Helpotusta sähkömenoihin voi saada vain joko vähennyksenä tai sähkötukena. Pienikin määrä tukea poistaa kokonaan oikeuden sähkövähennykseen.

Sähkötuen hakeminen Kelasta alkoi tammikuussa 2023.