facebook pixel

Liittovaltuusto ja neuvottelukunnat

Liittovaltuusto 2021-2023

Neuroliiton viimeisessä liittokokouksessa  v. 2020 valitun liittovaltuuston kokoonpanon näet tästä: Liittovaltuusto 2021-2023 (95 latausta )  . Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan liittovaltuuston pöytäkirjoihin voit tutustua materiaalipankissa. Liittovaltuuston kokousajankohdat on määritetty liiton säännöissä, mutta yleensä kevätkokous on pidetty toukokuussa ja syyskokous marraskuussa.

Liittovaltuusto 2023-2025

Vuonna 2020 valitun liittovaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2023 liittovaltuuston kevätkokouksen alkuun. Jäsenyhdistysten kannattaa tehdä hyvissä ajoin valintansa yhdistyksen edustajaksi liittovaltuustoon, jonka toimikausi käynnistyy kevätkokouksesta 2023. Kahden kokouksen yhdistyksille suositellaan valintojen tekemistä syyskokouksessa 2022. Yhden kokouksen yhdistykset tekevät valintansa vuosikokouksessaan 2023.  Yhdistysten edustajien nimet ja yhteystiedot toimitetaan liittoon välittömästi kokouksen jälkeen, mutta viimeistään 14.4.2023.

Liittovaltuusto valitsee Neuroliiton liittohallituksen jäsenet

Neuroliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenet liittohallitukseen pyritään valitsemaan siten, että hallituksessa on edustettuna Neuroliiton toiminnan kannalta välttämätön asiantuntemus. Lisäksi vähintään yhden liittohallituksen jäsenen tulee omata erikoislääkärin oikeudet neurologian alalta ja vähintään puolet jäsenistä tulee olla jäsenyhdistysten potilas- tai omaisjäseniä.

Neuvottelukunnat

Liittohallitus nimeää neuvottelukunnat kolmevuotiskausittain. Neuvottelukuntien tehtävät on määritelty liiton hallintosäännössä, minkä lisäksi niillä voi myös jokin erityinen tarkemmin määritetty tehtävä.

Hallintosäännön (6 §) mukaan neuvottelukunnan tehtäviä ovat mm.:

  • ohjata, arvioida ja kehittää toimintayksikön toimintaa,
  • välittää tietoa sidosryhmien sekä palveluja käyttävien vammaisryhmien odotuksista,
  • toimia yhteistyökanavana toimintaympäristöön,
  • tukea toiminnan suunnittelua.

Neuvottelukuntien kokousmuistioihin voit tutustua materiaalipankissa.

Järjestötoiminnan neuvottelukunta 2021-2023

Neuvottelukunnan tavoitteena on kehittää ja arvioida Neuroliiton järjestöyksikön palveluita jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille. Neuvottelukunta osallistuu Neuroliiton järjestötoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on edistää jäsenyhdistysten välistä vuoropuhelua ja hyvien toimintamallien jakamista.

Avain-lehden toimitusneuvosto 2021-2023

Toimitusneuvoston tehtävänä on liiton oman lehden päälinjojen jatkuva kehittäminen siten, että lehti on ajankohtaisista asioista tiedottava neurologinen aikakauslehti sairastaville ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Liikunnan neuvottelukunta 2021-2023

Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata, arvioida ja kehittää liiton liikuntatoiminnan sisältöä ja suunnittelua, välittää tietoa palvelujen käyttäjien ja sidosryhmien tarpeista, edistää ja tukea asiantuntemuksellaan liiton liikunnan toteutusta ja uusien keinojen kehittämistä jäsenistön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, vaikuttaa omissa verkostoissaan sekä Neuroliiton liikuntatoimintaa edistävällä tavalla että yleisesti liikuntaa ja liikunnan toimialalla tehtävää monipuolista yhteistyötä edistävällä tavalla niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti, valmistella tai käsitellä liittohallituksen pyynnöstä muu liikuntatoimintaa koskeva asia.

Työelämäasioiden neuvottelukunta 2021-2023

Työelämäasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida liiton työllisyystoimintaa sekä siihen liittyvää koulutusta. Liiton työllisyystoiminnan tavoitteena on määrätietoinen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen ja heidän työuransa pidentäminen. Toiminnalla edistetään vammaisen ja osatyökykyisten elämänlaatua ja aikaansaadaan säästöjä yhteiskunnalle sosiaalitukien ja eläkemenojen vähenemisen avulla.