Liittokokous, liittovaltuusto ja neuvottelukunnat

Viimeinen liittokokous pidettiin 23.9.2020

Neuroliiton ylintä päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja liittovaltuusto. Liittokokous kokoontuu joka kolmas vuosi ja jokainen liiton jäsenyhdistys saa lähettää liittokokoukseen 2–6 edustajaa  yhdistyksen jäsenmäärän mukaan. Syyskuun kokouksessa määriteltiin liittovaltuuston esityksestä Neuroliiton tavoitetila, periaatteet ja tavoiteohjelma vuosille 2021-2023 sekä hyväksyttiin muutokset liiton sääntöihin.

Kokouksessa oli paikalla edustettuna 22 jäsenyhdistystä ja 73 kokousedustajaa. Liittokokouksessa valittiin liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liittovaltuuston muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Liittokokouksen pöytäkirjaan voit tutustua materiaalipankissa.

Liittovaltuusto 2021-2023

Liittokokouksessa valitun liittovaltuuston kokoonpanon näet tästä: Liittovaltuusto 2021-2023 (8 latausta)  . Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan liittovaltuuston pöytäkirjoihin voit tutustua materiaalipankissa.

Liittovaltuusto valitsee Neuroliiton liittohallituksen jäsenet

Neuroliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenet liittohallitukseen pyritään valitsemaan siten, että hallituksessa on edustettuna Neuroliiton toiminnan kannalta välttämätön asiantuntemus. Lisäksi vähintään yhden liittohallituksen jäsenen tulee omata erikoislääkärin oikeudet neurologian alalta ja vähintään puolet jäsenistä tulee olla jäsenyhdistysten potilas- tai omaisjäseniä.

Neuroliiton liittovaltuuston syyskokous 24.11.2020 valitsee liittohallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Varsinaista liittokokousta 23.9.2020  seuraavassa liittovaltuuston syyskokouksessa ovat erovuorossa liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä hallituksen varsinaista ja varajäsentä, seuraavina vuosina (2021–2023) on kumpanakin erovuorossa kaksi varsinaista ja varajäsentä.

Jäsenyhdistyksiä suositellaan toimittamaan ehdotuksensa liittohallituksen jäseneksi jo etukäteen tiedoksi liittovaltuuston muille jäsenille. Ehdotuksen voi pätevästi tehdä myös vasta valtuuston kokouksessa. Ehdokkaasta kannattaa kirjata materiaalipankista löytyvälle lomakkeelle mahdollisimman tarkat tiedot. Siten muut valtuuston jäsenet pystyvät arvioimaan häntä ja äänestystilanteessa ehkä antamaan hänelle äänensä.

Neuvottelukunnat

Liittohallitus nimeää neuvottelukunnat kolmevuotiskausittain. Neuvottelukuntien tehtävät on määritelty liiton hallintosäännössä, minkä lisäksi niillä voi myös jokin erityinen tarkemmin määritetty tehtävä.

Hallintosäännön (6 §) mukaan neuvottelukunnan tehtäviä ovat mm.:

  • ohjata, arvioida ja kehittää toimintayksikön toimintaa,
  • välittää tietoa sidosryhmien sekä palveluja käyttävien vammaisryhmien odotuksista,
  • toimia yhteistyökanavana toimintaympäristöön,
  • tukea toiminnan suunnittelua.

Neuvottelukuntien kokousmuistioihin voit tutustua materiaalipankissa.

Järjestötoiminnan neuvottelukunta 2021-2023

Neuvottelukunnan tavoitteena on kehittää ja arvioida Neuroliiton järjestöyksikön palveluita jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille. Neuvottelukunta osallistuu Neuroliiton järjestötoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on edistää jäsenyhdistysten välistä vuoropuhelua ja hyvien toimintamallien jakamista.

Toimitusneuvosto 2018-2020

Toimitusneuvoston tehtävänä on liiton oman lehden päälinjojen jatkuva kehittäminen siten, että lehti on ajankohtaisista asioista tiedottava neurologinen aikakauslehti sairastaville ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Liikunnan neuvottelukunta 2021-2023

Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata, arvioida ja kehittää liiton liikuntatoiminnan sisältöä ja suunnittelua, välittää tietoa palvelujen käyttäjien ja sidosryhmien tarpeista, edistää ja tukea asiantuntemuksellaan liiton liikunnan toteutusta ja uusien keinojen kehittämistä jäsenistön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, vaikuttaa omissa verkostoissaan sekä Neuroliiton liikuntatoimintaa edistävällä tavalla että yleisesti liikuntaa ja liikunnan toimialalla tehtävää monipuolista yhteistyötä edistävällä tavalla niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti, valmistella tai käsitellä liittohallituksen pyynnöstä muu liikuntatoimintaa koskeva asia.

Työelämäasioiden neuvottelukunta 2021-2023

Työelämäasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida liiton työllisyystoimintaa sekä siihen liittyvää koulutusta. Liiton työllisyystoiminnan tavoitteena on määrätietoinen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen ja heidän työuransa pidentäminen. Toiminnalla edistetään vammaisen ja osatyökykyisten elämänlaatua ja aikaansaadaan säästöjä yhteiskunnalle sosiaalitukien ja eläkemenojen vähenemisen avulla.