Kokemustoimijat

Kukapa muu osaisi parhaiten evästää muita kohtaamaan pitkäaikaissairas kuin sairastava itse. Kokemustoimijoilta saa arvokasta tietoa pitkäaikaissairauden vaikutuksista arkipäivään. Heidän pitämänsä esitykset ja luennot on tarkoitettu koululaisille, sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille, sekä kaikille kiinnostuneille.

Kokemustoimijat pitävät omaan kokemustietoonsa pohjaavia luentoja ja alustuksia, ja he voivat toimia keskustelijoina tai apuna esimerkiksi tilanteessa, jossa harjoitellaan potilaan kohtaamista. Kokemustietoa hyödynnetään lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetusyksiköissä. Kokemustoimijat voivat osallistua myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmässä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai suunnitellaan uutta sairaalarakennusta.

Ota yhteyttä kokemustoimijaan!

Neuroyhdistysten kokemustoimijat sairastavat itse tai ovat sairastavien läheisiä. Kokemustoimijoita on yhteensä 34 ja kahdeksalla heistä on jokin harvinainen neurologinen sairaus. Kokemustoimijoiden yhteystiedot löydät kokemustoiminnan esitteestä. Neuroliitossa toiminnasta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg, p. 0400 976 718, maaria.lillberg@neuroliitto.fi

Tietoa valtakunnallisesta kokemustoimintaverkostosta löydät kokemuskoulutus.fi.

Kuka sopii kokemustoimijaksi?

Kokemustoimijaksi ei voi alkaa välittömästi sairauden puhjettua tai diagnoosin löydyttyä, vaan sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Lisäksi sairauden kanssa tulee olla sinut: sairaus on osa elämää.

Kokemustoimijaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Hänen tulee olla yhdistyksen jäsen ja tuntea sekä oman yhdistyksensä että Neuroliiton toimintaa.

Kokemustoimija sitoutuu myös vuosittain kirjaamaan käyntikerrat ja paikat, yhteenveto toimitetaan myös tiedoksi omalle jäsenyhdistykselle.

Kokemustoimijan tehtävänkuva ja rekryilmoitus löytyy materiaalipankista.

Koulutus ja alueellinen toiminta

Kokemustoimijan pätevyyden saa osallistumalla kokemustoimijan peruskoulutukseen. Kokemustoimijoita koulutetaan tarpeen mukaan jäsenyhdistyksen kanssa yhdessä neuvotellen. Koulutusta edeltää täytetyn hakemuslomakkeen pohjalta käytävä keskustelu toiminnasta vastaavan Neuroliiton järjestösuunnittelijan kanssa.

Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa lähes 40 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa. Peruskoulutuksia toteutetaan eri puolilla Suomea joko järjestöjen yhdessä toteuttamina tai kokemustoimintaverkoston alueellisen ohjausryhmän järjestämänä.

Peruskoulutuksessa saa perusvalmiudet toimia kokemustoimijana:

  • esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua
  • oman tarinan rakentamisen taitoja ja jäsentämistä
  • yleisiä periaatteita kokemustoimintaan liittyen

Peruskoulutukset ovat laajuudeltaan noin 40 tuntia, ja ne jakautuvat lähiopetukseen sekä ennakko- ja välitehtäviin.

Peruskoulutuksen kuluissa noudatetaan Neuroliiton liittohallituksen päätöstä eli omavastuu koulutuskokonaisuudesta on 20€ ja matkakulujen omavastuu on 32€ edestakaiselta matkalta. Jäsenyhdistykset yleensä korvaavat koulutettavalle omavastuuosuudet.

Kokemustoiminnan alueelliset ohjausryhmät

Toimintaa alueella organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii 18 kokemustoiminnan alueellista ohjausryhmää. Ohjausryhmä vastaa alueensa kokemustoimijoiden toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteyksistä alueen opetusyksiköihin. Ohjausryhmät ovat kooltaan erilaisia ja tyypillisesti ne koostuvat kokemustoimijoista, opetusyksiköiden edustajista ja järjestöjen työntekijöistä. Ohjausryhmät järjestävät myös virkistystä ja keskustelutilaisuuksia jatkokoulutusten lisäksi.

Ajankohtaista

Tulossa vuonna 2020

Alueelliset peruskoulutukset 2019

Porissa järjestetään marras-joulukuussa kokemustoimijoiden peruskoulutus, joka koostuu viidestä eri tapaamiskerrasta. Koulutukseen osallistuu kaksi neuroyhdistyksen jäsentä.

Kuusamossa järjestettiin keväällä kokemustoimijoiden peruskoulutus, johon osallistui Keski-Pohjanmaan neuroyhdistyksen jäsen. Onnittelut Marjaana Katajalle!

Kokemustoiminta vuonna 2018

Kokemustoimintaverkosto ei  järjestänyt  alueellisia peruskoulutuksia vähäisen tarpeen takia vuoden 2018 aikana.

Kokemustoimintaverkosto toteutti  kokemustoimijoiden kaksipäiväiset kehittäjä-vaikuttaja-jatkokoulutukset  Porissa, Tampereella ja Kuopiossa. Koulutuksen tavoitteena oli antaa valmiuksia käyttää ja muokata omaa kokemustietoa ja osaamista kehittämis- ja vaikuttamistehtäviin. Porin ja Kuopioon koulutuksiin  osallistui kokemustoimija paikallisesta neuroyhdistyksestä.

Kokemustoimijoille  järjestettiin alueellisia verkkotapaamisia, joiden aikana keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja kokemustoimijoita askarruttavista asioista.

Vuoden 2018 seurantatilasto

Vuosittaiseen kokemustoimijoiden seurantakyselyyn vastasi 78% kokemustoimijoista. He olivat pitäneet vuoden aikana yhteensä 85 esitystä tai kokemuspuheenvuoroa. Eniten esityksiä oli pidetty ammattikorkeakouluissa, joiden suurimpana kohderyhmänä olivat sairaanhoitajaopiskelijat. Toiseksi eniten esityksiä oli pidetty ammatillisissa oppilaitoksissa lähihoitajaopiskelijoille.

Pieni osa kokemus toimijoista oli osallistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyöryhmiin tai ollut simulaatio-potilaana ammattikorkeakoulussa. Kyselyn mukaan 28% kokemustoimijoista ei ollut käynyt pitämässä esitystä vuoden 2018 aikana.

Joillakin alueilla ohjausryhmät järjestivät jatkokoulutuksia tai vertaistapaamisia. Näihin osallistui 10 kokemustoimijaa 9 jäsenyhdistyksestä.

Logo