facebook pixel

Kokemustoimijat

Kokemustoimijat kertovat ja vaikuttavat

Kokemustoimija tuo oman kokemuksensa sairauden kanssa elämisestä foorumeille, joissa esimerkiksi suunnitellaan palveluja ja hoitopolkuja tai koulutetaan tulevia sote-ammattilaisia. Mahdollisuus vaikuttaa on yksi tärkeä motivaattori kouluttautua kokemustoimijaksi. Kokemustoimija on koulutuksen saanut henkilö, joka pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan laajempiin ihmisryhmiin. Kokemustoiminnassa on kyse siitä, että pitkäaikaissairautta sairastava tai vammainen henkilö kertoo omasta kokemuksestaan pääsääntöisesti heille, joilla vastaavaa kokemusta ei ole. Kokemustieto täydentää ja monipuolistaa asiantuntijatietoa. Sen tavoitteena on ymmärryksen ja käytännön tiedon lisääminen.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Oman tarinan kertominen eri toimintaympäristöissä, kuten oppilaitoksissa, on ollut kokemustoimijoiden pääasiallisin tehtävä. Kokemustoimijan on tärkeä osata soveltaa tarinansa erilaisiin tehtäviin, tilaisuuksiin ja yleisöille sopivaksi. Kokemustoimijat  tuovat asiakasraateihin ja työryhmiin uudenlaista tapaa ajatella ja toteuttaa asioita. He edistävät osallisuutta  laaja-alaisesti, eivätkä edusta pelkästään omaa kokemustaustaansa.  Tulevaisuudessa tehtävät tulevat monipuolistumaan ja kokemustoimijoita kysytään mukaan palveluiden, prosessien ja tuotteiden kehittämiseen niin, että ne vastaavat entistä paremmin käyttäjän tarpeisiin. Sairaaloiden OLKA-toiminta tulee tarjoamaan kokemustoimijoille uusia rooleja potilasnäkökulman esiin nostamisessa.

Vaikuttamistyön merkitys kasvaa kokemustoiminnassa koko ajan. Toiminnan näkyvyyttä tulisi edelleen lisätä, jotta kokemustietoa voidaan hyödyntää entistäkin laajemmin ja monipuolisemmin. Jäsenyhdistyksille kokemustoiminta tuo tunnettuutta ja mahdollisuuden vaikuttaa paikallisesti.

Kokemustoimijoita koulutetaan lisää alueellisen tarpeen mukaan jäsenyhdistyksen kanssa yhdessä neuvotellen. Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa miltei 40 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa. Peruskoulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea joko järjestöjen yhdessä toteuttamina tai kokemustoimintaverkoston alueellisen ohjausryhmän järjestämänä.

Ota yhteyttä kokemustoimijaan!

Neuroliiton jäsenyhdistyksissä on yhteensä 32 kokemustoimijaa  eri puolilla Suomea. Heistä 9 edustaa harvinaista neurologista sairautta.  Heidän yhteystietonsa löydät_Kokemustoimija-kertoo-omin-sanoin_2023– esitteestä.

Kuusi kokemustoimijaa kertoo vapaaehtoistyöstään tiedon ja ymmärryksen lisääjänä.  Lue lisää: https://www.avainlehti.fi/kokemustoimijat-kertovat-ja-vaikuttavat/

Neuroliitossa toiminnasta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg, p. 0400 976 718, maaria.lillberg@neuroliitto.fi

Tietoa valtakunnallisesta kokemustoimintaverkostosta löydät kokemuskoulutus.fi.

kajszkljslqjsl

Kuka sopii kokemustoimijaksi?

Kokemustoimijaksi ei voi alkaa välittömästi sairauden puhjettua tai diagnoosin löydyttyä, vaan sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Lisäksi sairauden kanssa tulee olla sinut: sairaus on osa elämää.

Kokemustoimijaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä mm. eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Hänen tulee olla yhdistyksen jäsen ja tuntea sekä oman yhdistyksensä että Neuroliiton toimintaa.

Kokemustoimija sitoutuu myös vuosittain kirjaamaan käyntikerrat ja paikat, yhteenveto toimitetaan myös tiedoksi omalle jäsenyhdistykselle.

Koulutus ja alueellinen toiminta

Kokemustoimijan pätevyyden saa osallistumalla kokemustoimijan  peruskoulutukseen. Elämänkokemuksesta syntyy ymmärrystä ja viisautta, jota voidaan käyttää hyödyksi monin eri tavoin. Pelkkä kokemus ei riitä, se pitää osata sanoittaa sopivalla tavalla, jotta toisetkin ymmärtävät.

Kokemustoimijoita koulutetaan tarpeen mukaan jäsenyhdistyksen kanssa neuvotellen. Koulutusta edeltää täytetyn hakemuslomakkeen pohjalta käytävä keskustelu toiminnasta vastaavan Neuroliiton järjestösuunnittelijan kanssa.

Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa miltei 40 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa. Peruskoulutuksia toteutetaan eri puolilla Suomea joko järjestöjen yhdessä toteuttamina tai kokemustoimintaverkoston alueellisen ohjausryhmän järjestämänä. Kuluvan vuoden aikana järjestettiin peruskoulutus monimuotomallilla  Oulussa ja Tampereella, Helsingin koulutus käynnistyy syksyllä.

Peruskoulutuksessa saa perusvalmiudet toimia kokemustoimijana

  • esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua sekä esittelyvideon tekeminen liitettäväksi kokemuspankin tietoihin
  • oman tarinan rakentamisen taitoja ja jäsentämistä
  • yleisiä periaatteita kokemustoimintaan liittyen

Peruskoulutukset ovat laajuudeltaan noin 45 tuntia, ja ne jakautuvat lähi -ja etäopetukseen sekä ennakko- ja välitehtäviin.

Koulutuksen kulukorvaukset

Koulutus on osallistujalle maksuton. Matkakuluissa noudatetaan Neuroliiton liittohallituksen päätöstä eli matkakulujen omavastuu on 50 € edestakaiselta matkalta. Tämän ylittävän osan kustantaa Neuroliitto. Jäsenyhdistykset yleensä korvaavat koulutettavalle omavastuuosuuden.

Jatkokoulutukset

Valtakunnallinen Kokemustoimintaverkosto järjestää vuosittain maksuttomia verkkovälitteisiä jatkokoulutuksia, jotka antavat lisävalmiuksia kokemustoimijalle.

Kokemustoiminnan alueelliset ohjausryhmät

Toimintaa alueella organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii 18 kokemustoiminnan alueellista ohjausryhmää.

Ohjausryhmä vastaa alueensa kokemustoimijoiden toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteyksistä alueen opetusyksiköihin.

Ohjausryhmät ovat kooltaan erilaisia ja tyypillisesti ne koostuvat kokemustoimijoista, opetusyksiköiden edustajista ja järjestöjen työntekijöistä. Ohjausryhmät järjestävät myös virkistystä ja keskustelutilaisuuksia jatkokoulutusten lisäksi.

Ajankohtaista

Vuoden 2023 kokemustoimijoiden peruskoulutukset ja jatkokoulutukset

 

Kuluvan vuoden keväällä järjestettiin peruskoulutus monimuotomallilla  Oulussa ja Tampereella, Helsingin koulutus käynnistyi syyskuussa. Oulun seudun neuroyhdistykselle valmistui kaksi kokemustoimijaa ja Pirkanmaan neuroyhdistykselle yksi kokemustoimija.

Kokemustoimintaverkosto toteuttaa marraskuussa verkkovälitteisen Kehittäjä- Vaikuttaja- jatkokoulutuksen, joka on tarkoitettu pidempään toimineille kokemustoimijoille. Koulutus on tarkoitettu heille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämistyöstä  sairaalassa tai hyvinvointialueilla. Koulutettavat valikoituu järjestöjen yhteyshenkilöiden suosituksesta, lopullisen valinnan tekee koulutuksen kouluttajatyöryhmä.

Valtakunnallinen Kokemustoimintaverkosto järjestää vuosittain maksuttomia   jatkokoulutuksia, jotka antavat lisävalmiuksia kokemustoimijalle. Vuonna 2023 aiheena on esiintymistaitojen hiominen. Kevään koulutuksen teemana on argumentointi ja kommentointitaidot sekä eriävien näkemysten perustelut. Syksyn koulutukset käsittelee työkaluja esiintymisjännityksen hallintaan sekä oma tarinan hiomiseen liittyviä asioita.

 

Vuoden 2022-2023 muuta toimintaa

Kohtaamisia- verkkotapaamisissa kokemustoimijat ja vertaistukijat käyvät vuoropuhelua kunkin teeman mukaisesti. Tapaamisen  jälkipuolella osallistujilla on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä keskustelijoille. Tulevien Kohtaamisia verkkotapaamisten ilmoitukset Neuroliiton tapahtumakalenterissa.