Kokemustoimijat

Kukapa muu osaisi parhaiten evästää muita kohtaamaan pitkäaikaissairas kuin sairastava itse? Kokemustoimijoilta saat arvokasta tietoa pitkäaikaissairauden vaikutuksista arkipäivään.

Neuroyhdistysten kokemustoimijat sairastavat itse tai ovat sairastavien läheisiä. Kokemustoimijat pitävät omaan kokemustietoonsa pohjaavia luentoja ja alustuksia, ja he voivat toimia keskustelijoina tai apuna esimerkiksi tilanteessa, jossa harjoitellaan potilaan kohtaamista. Heidän pitämänsä esitykset/luennot on tarkoitettu koululaisille, sosiaali –ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille, sekä kaikille kiinnostuneille. Kokemustietoa hyödynnetään lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetusyksiköissä. Kokemustoimijat voivat osallistua myös sosiaali – ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmässä, jossa hoitopolkuja kehitetään, tai uuden sairaalarakennuksen suunnittelussa.

Tietoa valtakunnallista kokemustoimintaverkostosta Kokemuskoulutus.fi.
Neuroliitossa kokemustoiminnasta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg, puh. 0400 976 718, maaria.lillberg@neuroliitto.fi

Kokemustoimijat alueittain, ja heidän yhteystietonsa löytyvät täältä:

Kokemutoimintaesite

Kuka sopii kokemustoimijaksi?

Kokemustoimijaksi ei voi alkaa välittömästi sairauden puhjettua tai diagnoosin löydyttyä, vaan sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Lisäksi sairauden kanssa tulee olla sinut: sairaus on osa elämää.

Kokemustoimijaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Hänen tulee olla yhdistyksen jäsen ja tuntea sekä oman yhdistyksensä että Neuroliiton toimintaa. Kokemustoimija sitoutuu myös vuosittain kirjaamaan käyntikerrat ja paikat, yhteenveto toimitetaan myös tiedoksi omalle jäsenyhdistykselle.

Linkki  kokemustoimijan tehtävänkuvaan  ja rekryilmoitukseen.

Koulutus ja muu alueellinen toiminta

Kokemustoimijan pätevyyden saa osallistumalla kokemustoimijan peruskoulutukseen. Kokemustoimijoita koulutetaan tarpeen mukaan jäsenyhdistyksen kanssa yhdessä neuvotellen. Koulutusta edeltää täytetyn hakemuslomakkeen pohjalta käytävä keskustelu toiminnasta vastaavan Neuroliiton järjestösuunnittelijan kanssa.

Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa lähes 40 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa. Peruskoulutuksia toteutetaan eri puolilla Suomea joko järjestöjen yhdessä toteuttamina tai kokemustoimintaverkoston alueellisen ohjausryhmän järjestämänä. Peruskoulutuksen kuluissa noudatetaan Neuroliiton liittohallituksen päätöstä eli omavastuu koulutuskokonaisuudesta on 20€ ja matkakulujen omavastuu on 32€ edestakaiselta matkalta. Jäsenyhdistykset yleensä korvaavat koulutettavalle omavastuuosuudet.

Peruskoulutuksessa saa perusvalmiudet toimia kokemustoimijana: esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua, oman tarinan rakentamisen taitoja ja jäsentämistä sekä yleisiä periaatteita kokemustoimintaan liittyen. Peruskoulutukset ovat laajuudeltaan noin 40 tuntia, ja ne jakautuvat kontaktiopetukseen ja ennakko- ja välitehtäviin.

Toimintaa alueella organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii 18 kokemustoiminnan alueellista ohjausryhmää. Ohjausryhmä vastaa alueensa kokemustoimijoiden toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteyksistä alueen opetusyksiköihin. Ohjausryhmät ovat kooltaan erilaisia ja tyypillisesti ne koostuvat kokemustoimijoista, opetusyksiköiden edustajista ja järjestöjen työntekijöistä. Ohjausryhmät järjestävät myös virkistystä ja keskustelutilaisuuksia jatkokoulutusten lisäksi.

Logo