facebook pixel

Liikkuminen

Pitkäaikaissairaiden liikkumista helpottavat lakisääteiset tukitoimet ja eri toimijoiden vapaaehtoisuuteen perustuvat alennukset.

Alennukset ja avustaminen liikennevälineissä

Useat julkisen liikenteen toimijat antavat eläkeläisille ja liikuntavammaisille alennuksia matkan hinnasta. Toimijoiden alennuksen toteutustavat vaihtelevat huomattavasti. Rautatieliikenteessä ja lentoliikenteessä on lakisääteinen velvoite avustaa liikuntavammaista matkustajaa. Muut julkisen liikenteen toimijat järjestävät avustamisen haluamallaan tavalla.

Linja-autot

Täydellä tai määräaikaisella eläkkeellä olevat alle 65-vuotiaat henkilöt voivat saada alennusta 30 prosenttia yli 80 kilometrin pituisista yhdensuuntaisista linja-automatkoista. Alennuksen saa kuvallisella, työeläkekortilla ja Matkahuollon eläkeläiskortilla, 65 vuotta täyttäneet saavat alennuksen pelkällä henkilöllisyystodistuksella.

Liikuntavammainen henkilö voi saada paikallisliikenteen matkoista invalidialennusta, mutta käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain. Lisätietoa saa kunnan liikennelaitokselta ja liikennöitsijältä.

Henkilöllä, jonka liikuntakyky on rajoittunut esimerkiksi iän tai vamman vuoksi, on oikeus saada maksutta apua sellaisilla linja-autoasemilla, jotka on nimetty avustusta antaviksi terminaaleiksi. Lue lisää Traficomin sivulta Liikuntarajoitteisen ja vammaisen henkilön oikeudet linja-automatkalla.

Junat

Eläkkeensaajat voivat saada junalipusta eläkeläisalennuksen, joka on 50 % lipun hinnasta. Alennuksen saamiseksi 65 vuotta täyttäneiden on todistettava ikänsä. Alle 65-vuotiaat saavat alennuksen kuvallisella Kela-kortilla, työeläkekortilla ja VR:n E-kortilla.

Vammaiset ja liikuntarajoitteiset asiakkaat voivat tarvittaessa saada avustusta junamatkan yhteydessä kaikilla palveluasemilla sekä useilla muillakin asemilla. Avustuspalvelu on tilattava etukäteen. Lisätietoa junien vammaispalveluista saat VR:n Vammaispalvelut-sivulta.

Näkövammaisen tai pyörätuolia käyttävän liikuntavammaisen saattajalla on oikeus matkustaa maksutta junassa.

Laivat

Myös laivayhtiöt voivat tarvittaessa helpottaa matkustajan pääsyä laivaan ja laivasta pois. Lisätietoa saa laivayhtiöiden myyntipalveluista.

Lentokoneet

Eläkkeensaajat voivat saada alennusta myös lennoista. Lisätietoa alennuksista saa lentoyhtiöistä.

Jos liikuntakykysi on rajoittunut esimerkiksi iän tai vamman vuoksi, sinulla on oikeus saada maksutta apua lentoasemalla ja matkan aikana lentokoneessa. Lue lisää Traficomin sivulta Liikuntarajoitteisen ja vammaisen henkilön oikeudet lentomatkalla.

Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Lisäksi heidän tulee tarvita palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella, saattajapalveluna, ryhmäkuljetuksina tai korvaamalla taksin käytöstä aiheutuneita kustannuksia.

Kunta määrittää edelleen talousarviossa ja ohjeistuksilla kriteerit, matkojen määrän ja perittävät maksut. Lisätietoja kotikunnan sosiaalitoimesta.

Taksimatkat ja kuljetuspalvelu

Kunnan sosiaalitoimi järjestää vaikeavammaiselle vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita, esimerkiksi taksimatkoja. Kunnan on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluina on järjestettävä välttämättömät työhön ja opiskeluun liittyvät matkat. Lisäksi on järjestettävä vähintään 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnissa. Kuljetuspalveluja on oltava käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ja eri vuorokaudenaikoina.

Välttämättömillä työhön ja opiskeluun liittyvillä matkoilla tarkoitetaan pääsääntöisesti matkoja kotoa työ- tai opiskelupaikalle sekä takaisin kotiin. Näitä matkoja kunnan on korvattava tarpeellinen määrä. Laissa ei ole asetettu vähimmäis- eikä enimmäismäärää.

Kuljetuspalveluista voidaan periä maksu, joka saa olla enintään paikkakunnan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu kohtuullinen maksu. Kuljetuspalvelujen tilaamisesta ennakkoon taksintilauskeskus tai taksiyrittäjä ei saa periä niin sanottua ennakkotilausmaksua.

Saattajan tarpeesta on ilmoitettava haettaessa kuljetuspalvelua kotikunnasta. Saattajapalvelu on järjestettävä esimerkiksi silloin, kun taksinkuljettajan antama apu ei ole riittävää. Saattajapalvelu on maksutonta.

Lisätietoja saa kotikunnan sosiaalitoimesta.

Kunta myöntää kuljetuspalvelua myös sosiaalihuoltolain perusteella (ks.  Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevat palvelut)

Oma auto

Oman auton hankintaan ja sen käyttämiseen on mahdollista saada tukea.

Avustus auton hankintaan

Kotikunnan sosiaalitoimi voi vammaispalvelulain harkinnanvaraisena tukitoimena korvata vamman vuoksi liikkumisessa tarvittavien muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin sisältyvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintahinnasta osan.

Kotikunta määrää soveltamisohjeissaan, mitä kustannuksia korvataan sekä niiden saamiseksi vaadittavat kriteerit.

Esimerkiksi autonhankintatukea voidaan myöntää opiskeleville ja työssäkäyville, jotka välttämättä tarvitsevat oman auton suoriutuakseen opiskelun ja työssäkäynnin sisältämistä matkoista.

Kunnan sosiaalitoimi myöntää vammaispalveluna korvausta vamman vaatimien välttämättömien auton muutostöiden kustannuksista. Tällaisia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi käsihallintalaitteista, ohjaustehostimesta, pyörätuolin nostimesta sekä moottorin ja sisätilan lämmittimestä.

Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Lisätietoja kotikunnan sosiaalitoimesta.

Autoveron palautus

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää autoverolaissa (51 §) säädettyjen edellytysten mukaan palautus auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain. Autoveron palautuksen voi saada Suomessa ensi kertaa rekisteröitävästä autosta silloin, kun

  • hakijan pysyvästä liikunta- tai näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 80 % ja auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Hakijan ei tarvitse itse toimia kuljettajana. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja tai sairauksia. Autoverosta palautetaan enintään 3 770 euroa. Automaattivaihteisesta autosta palautus on enintään 4 980 euroa.
  • hakijan pysyvästä invaliditeetista aiheutuva haitta on vähintään 60 % ja auton hankinta on olennaisen tarpeellista työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun vuoksi. Autoverosta palautetaan enintään 3 770 euroa. Automaattivaihteisesta autosta palautus on enintään 4 980 euroa.
  • hakijan liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 %, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Autoverosta palautetaan 60 %, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Hakemukseen on liitettävä

  1. Lääkärinlausunto (esim. B-lausunto), jossa on tarkkaan kuvattu invaliditeetin laatu/haitta-asteprosentti ja toiminnallinen haitta
  2. Luotettava selvitys siitä, mihin tarkoitukseen ja kuinka usein autoa käytetään
  3. Jos perusteena on työn hoitaminen, tarvitaan työnantajan todistus, jossa selvitetään työsuhteen kesto, työmatkan pituus, mahdollisuus yleisten kulkuneuvojen käyttöön sekä auton tarve työmatkalla ja työn hoitamisessa sekä työnantajan antama todistus työsuhteesta
  4. Jäljennös omasta tai kuljettajan ajokortista.

Autoveron palautuksesta voi hakea ennakkopäätöksen jo ennen auton ostamista.

Lisätietoja saa verohallinnon autoverotusneuvonnasta, p. 029 497 150

Hakemukset osoitetaan ja lähetetään:
Verohallinto/ Autoverotus
PL 1000
10901 Hanko

Autoveron huojennus

Verohallinto voi myöntää autoverosta huojennusta autoverolain (50 §) perusteella. Tällöin vero voidaan erityisen painavista syistä palauttaa joko kokonaan tai kohtuulliseksi katsottu osa siitä.

Verohuojennuksena autoveroa on palautettu myös vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen ja vammaisille, jotka eivät täytä 51 §:n mukaisia ehtoja, mutta joille auto on henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi olennaisen tarpeellinen.

Verohuojennusta voi hakea myös ennakkoon. Hakemuksessa on mainittava, että se perustuu autoverolain 50 §:ään. Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään huomiota liikkumista estävän tai merkittävästi rajoittavan vamman laatuun, auton tarpeeseen, sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä perheen taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan.

Lisätietoja saa verohallinnon autoverotusneuvonnasta, p. 029 497 150

Huojennushakemusten lähetysosoite:

Verohallinto/ Autoverotus
PL 40
00052 Vero

Vapautus ajoneuvon perusverosta

Auton haltija on ajoneuvoveron verovelvollinen. Ajoneuvoverolain mukaan auton verokausi on 12 kuukauden jakso, joka alkaa silloin, kun auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa tai uudelleen tai kun henkilö ostaa käytetyn auton.

Jos auton omistajalla on ajoneuvorekisterissä merkintä autoverolain 50 tai 51 §:ssä tarkoitetusta autoveron palautuksesta, myönnetään hänelle ilman hakemusta vapautus ajoneuvon perusverosta.

Jos auton omistaja ei ole saanut autoveronpalautusta tai huojennusta, mutta hänellä on poliisin tai Traficomin myöntämä vammaisen pysäköintilupa, on hänen haettava vapautusta ajoneuvon perusverosta Traficomilta..

Ennen vuotta 2016 myönnettyjen pysäköintilupien perusteella vapautus myönnetään edelleen vain erillisen hakemuksen perusteella. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Suomi.fi-palvelun  kautta. Kirjallinen hakemus toimitetaan Traficomiin postitse.

Vapautusta ajoneuvoverosta voi hakea myös Traficomin Oma asiointi -palvelun kautta. Vapautus myönnetään pysäköintiluvan voimassaolon ajaksi ja sen voi tarpeen vaatiessa siirtää toiseen ajoneuvoon. Vapautus myönnetään vain yhteen ajoneuvoon kerrallaan.

1.1.2016 alkaen vapautusta on voinut hakea ajoneuvoveron perusverosta samalla, kun hakee vammaisen pysäköintilupaa Ajovarman toimipisteestä.

Vapautuksen voi saada vain perusverosta. Käyttövoimavero on maksettava esimerkiksi dieselkäyttöisestä ajoneuvosta.

Lisätietoa saat Traficomista.

Liikkumisesteisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa uudistui 1.6.2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa.
Luvan nimi on nyt Liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Pysäköintitunnus on maksullinen.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta haetaan Traficomista. Lue lisää pysäköintunnukset Traficomin verkkosivuilta. Henkilö, jolle on myönnetty pysäköintilupa, voi anoa vapautusta myös ajoneuvoveron perusosasta.

Lue lisää Traficomin sivulta Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen ja verovapautuksen hakeminen.

Poikkeuslupa ajokorttiluvasta ja ajo-oikeudesta

Liikenbe- ja turvallisuusvirasto Traficom voi erityisistä syistä poiketa ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.

Poikkeusluvan myöntäminen harkitaan erikseen tapauskohtaisesti esitettyjen vapaamuotoisten selvitysten ja lausuntojen perusteella. Päätökset ovat maksullisia. Lisätietoa saat Traficomista.

Lainsäädäntöä aiheesta

Ajoneuvoverolaki, autoverolaki, laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, sosiaalihuoltolaki, tieliikennelaki ja -asetus.