facebook pixel

Liikkuminen

Pitkäaikaissairaiden liikkumista helpottavat lakisääteiset tukitoimet ja eri toimijoiden vapaaehtoisuuteen perustuvat alennukset.

Tämän sivun sisältö on tarkistettu 12.1.2024.

Alennukset ja avustaminen liikennevälineissä

Useat julkisen liikenteen toimijat antavat eläkeläisille ja liikuntavammaisille alennuksia matkan hinnasta. Toimijoiden alennuksen toteutustavat vaihtelevat huomattavasti. Rautatieliikenteessä ja lentoliikenteessä on lakisääteinen velvoite avustaa liikuntavammaista matkustajaa. Muut julkisen liikenteen toimijat järjestävät avustamisen haluamallaan tavalla.

Linja-autot

Täydellä tai määräaikaisella eläkkeellä olevat alle 65-vuotiaat henkilöt voivat saada alennusta 30 prosenttia yli 80 kilometrin pituisista yhdensuuntaisista linja-automatkoista. Alennuksen saa kuvallisella, työeläkekortilla ja Matkahuollon eläkeläiskortilla, 65 vuotta täyttäneet saavat alennuksen pelkällä henkilöllisyystodistuksella.

Liikuntavammainen henkilö voi saada paikallisliikenteen matkoista invalidialennusta, mutta käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain. Lisätietoa saa kunnan liikennelaitokselta ja liikennöitsijältä.

Henkilöllä, jonka liikuntakyky on rajoittunut esimerkiksi iän tai vamman vuoksi, on oikeus saada maksutta apua sellaisilla linja-autoasemilla, jotka on nimetty avustusta antaviksi terminaaleiksi.

Junat

Eläkkeensaajat voivat saada junalipusta eläkeläisalennuksen, joka on 50 % lipun hinnasta. Alennuksen saamiseksi 65 vuotta täyttäneiden on todistettava ikänsä. Alle 65-vuotiaat saavat alennuksen kuvallisella Kela-kortilla, työeläkekortilla ja VR:n E-kortilla.

Vammaiset ja liikuntarajoitteiset asiakkaat voivat tarvittaessa saada avustusta junamatkan yhteydessä kaikilla palveluasemilla sekä useilla muillakin asemilla. Avustuspalvelu on tilattava etukäteen.

Näkövammaisen tai pyörätuolia käyttävän liikuntavammaisen saattajalla on oikeus matkustaa maksutta junassa.

Laivat

Myös laivayhtiöt voivat tarvittaessa helpottaa matkustajan pääsyä laivaan ja laivasta pois. Lisätietoa saa laivayhtiöiden myyntipalveluista.

Lentokoneet

Eläkkeensaajat voivat saada alennusta myös lennoista. Lisätietoa alennuksista saa lentoyhtiöistä.

Jos liikuntakykysi on rajoittunut esimerkiksi iän tai vamman vuoksi, sinulla on oikeus saada maksutta apua lentoasemalla ja matkan aikana lentokoneessa.

Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Lisäksi heidän tulee tarvita palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella, saattajapalveluna, ryhmäkuljetuksina tai korvaamalla taksin käytöstä aiheutuneita kustannuksia.

Hyvinvointialue määrittää edelleen talousarviossa ja ohjeistuksilla kriteerit, matkojen määrän ja perittävät maksut. Lisätietoja saa hyvinvointialueen sosiaalityöstä.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Hyvinvointialueen vammaispalvelu järjestää vaikeavammaiselle vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita, esimerkiksi taksimatkoja. Hyvinvointialueen on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluina on järjestettävä välttämättömät työhön ja opiskeluun liittyvät matkat. Lisäksi on järjestettävä vähintään 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnissa. Kuljetuspalveluja on oltava käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ja eri vuorokaudenaikoina.

Välttämättömillä työhön ja opiskeluun liittyvillä matkoilla tarkoitetaan pääsääntöisesti matkoja kotoa työ- tai opiskelupaikalle sekä takaisin kotiin. Näitä matkoja on korvattava tarpeellinen määrä. Laissa ei ole asetettu vähimmäis- eikä enimmäismäärää.

Kuljetuspalveluista voidaan periä maksu, joka saa olla enintään paikkakunnan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu kohtuullinen maksu. Kuljetuspalvelujen tilaamisesta ennakkoon taksintilauskeskus tai taksiyrittäjä ei saa periä niin sanottua ennakkotilausmaksua.

Saattajan tarpeesta on ilmoitettava haettaessa kuljetuspalvelua. Saattajapalvelu on järjestettävä esimerkiksi silloin, kun taksinkuljettajan antama apu ei ole riittävää. Saattajapalvelu on maksutonta.

Lisätietoja saa hyvinvointialueen vammaispalvelusta

Kunta myöntää kuljetuspalvelua myös sosiaalihuoltolain perusteella.

  • Katso lisää Liikkuminen-sivulta, kohdasta ”Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevat palvelut”.
Oma auto

Oman auton hankintaan ja sen käyttämiseen on mahdollista saada tukea.

Avustus auton hankintaan

Hyvinvointialueen vammaispalvelu voi vammaispalvelulain harkinnanvaraisena tukitoimena korvata vamman vuoksi liikkumisessa tarvittavien muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin sisältyvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintahinnasta osan.

Hyvinvointialue määrää soveltamisohjeissaan, mitä kustannuksia korvataan sekä niiden saamiseksi vaadittavat kriteerit.

Esimerkiksi autonhankintatukea voidaan myöntää opiskeleville ja työssäkäyville, jotka välttämättä tarvitsevat oman auton suoriutuakseen opiskelun ja työssäkäynnin sisältämistä matkoista.

Hyvinvointialueen vammaispalvelu myöntää vammaispalveluna korvausta vamman vaatimien välttämättömien auton muutostöiden kustannuksista. Tällaisia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi käsihallintalaitteista, ohjaustehostimesta, pyörätuolin nostimesta sekä moottorin ja sisätilan lämmittimestä.

Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Lisätietoja saa hyvinvointialueen vammaispalvelusta.

Autoveron palautus vamman perusteella

Voit saada autoveron palautusta, jos sinulla on liikuntavamma, näkövamma tai muu vamma, josta on pysyvää haittaa. Auton pitää tulla omaan käyttöösi.

Voit saada palautuksen, jos autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sinut merkitään liikennerekisteriin auton omistajaksi, tai ostat auton osamaksukaupalla ja sinut merkitään liikennerekisteriin sen haltijaksi.

Voit hakea jo ennen auton hankintaa ja rekisteröintiä Verohallinnolta päätöksen siitä, voitko saada vamman perusteella autoveron palautusta tai harkinnanvaraista autoveron palautusta.

Erityisestä syystä myönnettävä palautus

Jos et täytä kaikkia autoveron palautuksen ehtoja, voit hakea harkinnanvaraista palautusta. Palautus voidaan joissakin tilanteissa myöntää myös auton omistajalle toisen henkilön vamman perusteella.

Palautus voidaan myöntää, jos sitä pidetään painavista syistä kohtuullisena. Harkinnassa otetaan huomioon esimerkiksi oman tai perheenjäsenen vamman tai sairauden laatu ja sen vaikutus liikkumiseen auton tarpeellisuus perheen taloudellinen tilanne.

Vapautus ajoneuvon perusverosta

Auton haltija on ajoneuvoveron verovelvollinen. Ajoneuvoverolain mukaan auton verokausi on 12 kuukauden jakso, joka alkaa silloin, kun auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa tai uudelleen tai kun henkilö ostaa käytetyn auton.

Jos auton omistajalla on ajoneuvorekisterissä merkintä autoverolain 26§:ssä tarkoitetusta autoveron palautuksesta, myönnetään hänelle ilman hakemusta vapautus ajoneuvon perusverosta.

Jos auton omistaja ei ole saanut autoveronpalautusta tai huojennusta, mutta hänellä on poliisin tai Traficomin myöntämä liikuntaesteisen pysäköintitunnus, on hänen haettava vapautusta ajoneuvon perusverosta Traficomilta.

Vapautusta ajoneuvoverosta voi hakea Traficomin Oma asiointi -palvelun kautta. Kirjallinen hakemus toimitetaan Traficomiin postitse tai Ajovarman toimipisteisiin.

Vapautus myönnetään pysäköintitunnuksen voimassaolon ajaksi ja sen voi tarpeen vaatiessa siirtää toiseen ajoneuvoon. Vapautus myönnetään vain yhteen ajoneuvoon kerrallaan.

Vapautusta voi hakea ajoneuvoveron perusverosta samalla, kun hakee vammaisen pysäköintilupaa Ajovarman toimipisteestä.

Vapautuksen voi saada vain perusverosta. Käyttövoimavero on maksettava esimerkiksi dieselkäyttöisestä ajoneuvosta.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Vammaisen pysäköintilupa uudistui 1.6.2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa.
Luvan nimi on nyt Liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Pysäköintitunnus on maksullinen.

Sen saaminen edellyttää, että

  • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§)
  •  Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen

Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten tunnus voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa pysäköidä yleisillä alueilla

  • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
  • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”
    rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
  • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
  • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa

Pysäköimistä valvovat kunnalliset pysäköinninvalvonnat ja poliisi.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä. Pysäköintitunnuksen soveltuvuus kannattaa varmistaa aluetta valvovalta yritykseltä tai kiinteistön omistajalta.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta haetaan Traficomista lääkärinlausunnolla. Lue lisää pysäköintunnukset Traficomin verkkosivuilta. Henkilö, jolle on myönnetty pysäköintilupa, voi anoa vapautusta myös ajoneuvoveron perusosasta.

Poikkeuslupa ajokorttiluvasta ja ajo-oikeudesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi erityisistä syistä poiketa ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.

Poikkeusluvan myöntäminen harkitaan erikseen tapauskohtaisesti esitettyjen vapaamuotoisten selvitysten ja lausuntojen perusteella. Päätökset ovat maksullisia.

Lainsäädäntöä aiheesta

Ajoneuvoverolaki, autoverolaki, laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, sosiaalihuoltolaki, tieliikennelaki ja -asetus.