facebook pixel

Asiakassuunnitelma

Asiakassuunnitelman tarkoitus on ohjata vammainen henkilö saamaan hänelle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut sekä tarkistaa, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat hänen voimavarojaan ja tarpeitaan. Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Koen, ettei toiveitani oteta huomioon kunnan sosiaalitoimistossa. Miten saisin ääneni kuuluviin?

Saan useita erilaisia palveluja sosiaalitoimistosta, mutta koen, ettei toiveitani oteta huomioon. Miten saisin ääneni kuuluviin ja mahdollisuuden elää kuten haluan?


 

Sosiaalitoimen asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ja kohteluun. Palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on huomioitava asiakkaan etu, hänen toiveensa ja yksilölliset tarpeensa. Eri vaihtoehtojen selvittäminen tapahtuu luontevasti palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Asiakassuunnitelman tarkoitus on ohjata vammainen henkilö saamaan hänelle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tarkistaa, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat hänen voimavarojaan ja tarpeitaan.

Laadittaessa asiakassuunnitelmaa tulisi tavoitteena olla sosiaalitoimen ja asiakkaan yhteinen näkemys asiakkaan toimintakyvystä ja tarvittavista palveluista. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne avun, kuntoutuksen ja tuen muodot, joita asiakas tarvitsee arjessa selviytymiseksi. Asiakassuunnitelma on tehtävä aina, paitsi jos kyseessä on tilapäinen neuvonta tai jos se on muusta syystä erityisen tarpeeton.

Asiakkaan on hyvä ennen asiakassuunnitelman laatimista hankkia lääkärinlausunnot sekä muut tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Suunnitelmaa koskeva neuvottelu on usein parasta pitää asiakkaan kotona. Neuvotteluun on kutsuttava mukaan tarvittavat eri tahojen edustajat. Näitä voivat olla esimerkiksi vammaispalvelu, kotipalvelu, kotihoito, muu terveydenhuolto, kuntoutus, opetustoimi tai työhallinto.

Asiakas voi myös itse pyytää hyvinvointialueen sosiaalitoimesta, että hänelle laaditaan asiakassuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä sosiaaliviranomaisen, asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa. Ennen suunnitelman laatimista on asiakkaalle selvitettävä muun muassa asiakkaan tukemiseksi käytettävissä olevat vaihtoehdot sekä suunnitelmaan sisältyvien palvelujen hinnat. Asiakkaalla on oikeus vaatia tehtyyn suunnitelmaan muutoksia tai korjauksia avun tarpeen muuttuessa.

Asiakassuunnitelma ei ole päätös palvelujen tai tukitoimien saamisesta. Siksi suunnitelman laatimisen yhteydessä asiakasta on neuvottava ja opastettava suunnitelmaan kirjattujen palvelujen ja tukitoimien hakemisessa. Lisätietoa asiakassuunnitelmasta saa hyvinvointialueen sosiaalitoimesta.