Toimeentulo

Henkilön, jolle sairaus, vika tai vamma aiheuttaa ohimenevän tai toistaiseksi jatkuvan työkyvyttömyyden toimeentulon turvaa sairauspäiväraha tai eläke.

Jos henkilön tulot ja varat ovat riittämättömiä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, hänellä voi olla oikeus toimeentulotukeen.

Lue lisää tukimuodoista alla olevista valikoista.

Sairauspäiväraha

Kela maksaa sairauspäivärahaa 16–67-vuotiaalle hakijalle, jos hän on sairautensa vuoksi työkyvytön ja hän on ollut työssä vähintään kolmen kuukauden ajan ennen sairastumistaan.

Hakijalla on oikeus päivärahaan kymmenen päivän omavastuuajan jälkeen. Jos kolmen kuukauden työedellytys ei täyty ennen sairastumista, omavastuuaika on 55 päivää. Päiväraha on ansiosidonnainen verotettava etuus, jota maksetaan arkipäiviltä. Poikkeuksena kuitenkin tammikuussa 2020 alkaneen työkyvyttömyyden johdosta maksettava päiväraha. Sen suuruus määräytyy 1.1.–31.12.2019 tulon mukaisesti.

Sairauspäivärahaa voi saada vaikka ei olisi lainkaan työtuloja. Tällöin päiväraha maksetaan vähimmäispäivärahan suuruisena.

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 päivältä. Sitä maksetaan arkipäiviltä eli maanantaista lauantaihin. Kelan on selvitettävä kuntoutustarve niiltä henkilöiltä, joille on maksettu sairauspäivärahaa yli 60 päivää, ja tiedotettava heille kuntoutusmahdollisuuksista 150 sairauspäivärahapäivän jälkeen. Sairauspäivärahan maksaminen 90. päivän jälkeen edellyttää työterveyshuollosta lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön palaamisen mahdollisuuksista

Sairauspäiväraha on verotettavaa tuloa.

Kun hakijan oikeus sairauspäivärahaan päättyy mutta työkyvyttömyys jatkuu, on haettava työkyvyttömyyseläkettä. Jos sairauspäivärahajakso on päättynyt eikä eläkettä ole myönnetty, on syytä ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi toimeentulon turvaamiseksi. Näin on syytä toimia, vaikka työsuhde olisi vielä voimassa.

Osasairauspäiväraha

Kelan maksaman osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Jos kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä haluaa palata sairauspoissaolon jälkeen työhönsä osa-aikaisesti, työntekijän on sovittava asiasta työnantajansa kanssa. Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella.

Osasairauspäivärahaa maksetaan ilman omavastuuaikaa, kun se jatkuu välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Jos osasairauspäivärahaa haetaan suoraan ilman edeltävää sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahassa on omavastuuaika.

Osa-aikatyöstä tehdään määräaikainen työsopimus, jossa työajan on vähennyttävä 40–60 % aiemmasta.  Sovittavan osa-aikatyön tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää.

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta ja sen suuruus on puolet sairauspäivärahasta.

Eläkkeet

Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläkejärjestelmästä ja kansaneläkejärjestelmästä.

  • Työeläke on omien ansioiden mukaan kertyvä eläke.
  • Kansaneläke on vähimmäisturva. Se turvaa toimeentulon sille, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai jonka kertynyt työeläke on pieni.

Kelan maksama eläke on kansaneläke. Työeläkelaitos maksaa työeläkkeen. Eläkettä on haettava joko Kelasta tai työeläkelaitoksesta.

Kummankin järjestelmän etuuksiin kuuluvat mm. vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke ja perhe-eläke. Eläkejärjestelmät poikkeavat toisistaan. Vanhuuseläke mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä osa-aikaisesti tai kokonaan.

Kansaneläke

Kansaneläkettä voi saada Suomessa asuva henkilö, joka ei saa lainkaan työeläkettä, tai jonka työeläke jää pieneksi. Kansaneläke vähenee työeläkkeen kasvaessa. Lisäksi sen suuruuteen vaikuttaa henkilön 16–65 ikävuoden välillä Suomessa asuman ajan pituus.

Kela maksaa eläkkeensaajille lapsikorotusta alle 16-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotuksen voivat saada kansaneläkettä, työ- ja virkasuhteeseen perustuvaa työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä ja työttömyyseläkettä saavat henkilöt. Lapsikorotus maksetaan jokaisesta omasta tai puolison Suomessa asuvasta alle 16-vuotiaasta lapsesta, joka elää samassa taloudessa.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä voi Kelasta saada 16–65-vuotias, joka ei sairauden, vian tai vamman vuoksi kykene ansaitsemaan toimeentuloaan. Kansaneläkkeenä saatavan työkyvyttömyyseläkkeen suuruus on kiinteä, mutta muut eläketulot vähentävät sitä. Työeläkejärjestelmässä omaan työssäoloaikaan ja ansioihin perustuva työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotialle.

Molemmissa järjestelmissä eläke voi olla toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke tai määräajaksi myönnetty kuntoutustuki. Eläkettä haettaessa työkykyä arvioidaan lääkärinlausunnon perusteella. Arvioinnissa huomioidaan myös hakijan ikä, ammatti, koulutus, asuinpaikka ja mahdollisuudet saada ammattitaitoaan vastaa työtä. Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi työeläkkeensaajan täyttäessä 63 vuotta ja kansaneläkkeensaajan 65 vuotta.

Osatyökyvyttömyyseläke

Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi saada ainoastaan työeläkelakien mukaisena eläkkeenä. Sen suuruus määräytyy eläkkeensaajan oman työssäoloajan ja ansiotulojen mukaan.

Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu henkilölle, joka pystyy edelleen sairaudestaan huolimatta jatkamaan ansiotyötä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi saada myös työtön, joka voisi sairaudestaan huolimatta tehdä työtä. Hän voi saada osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla työttömyyspäivärahaa vähennettynä.

Osatyökyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi tai osakuntoutustukena määräajaksi. Sen määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Oikeudesta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen voi hakea ennakkopäätöksen, joka on voimassa yhdeksän kuukautta.

Ansiotyö työkyvyttömyyseläkkeellä

Vuonna 2021 työkyvyttömyyseläkettä saava voi ansaita eläkkeen lisäksi 837,59 € kuukaudessa ilman, että sillä on vaikutusta maksettavaan eläkkeeseen. Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä saava voi ansaita enemmänkin. Tarkka summa ilmoitetaan eläkepäätöksessä.

Jos ansiot ylittävät rajan, eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajaksi. Lepäämässä olevaa eläkettä aletaan maksaa uudelleen, jos työnteko päättyy tai ansiotulot jäävät alle edellä kuvatun rajan.

Takuueläke

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle vähimmäiseläkkeen, jos henkilön kaikki eläkkeet jäävät ennen verotusta vuosittain määritetyn summan alle. Sitä on haettava Kelasta. Sen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut henkilön saamat eläkkeet. Perhesuhteet eivät vaikuta sen suuruuteen. Eläkkeensaajan ansiotulot, pääomatulot ja omaisuus eivät pienennä takuueläkettä. Myöskään eläkettä saavan hoitotuki, eläkkeensaajan asumistuki ja omaishoidontuki eivät vaikuta sen määrään.

Takuueläke voi vähentää yleistä asumistukea ja toimeentulotukea. Takuueläkettä ei makseta, jos hakija saa pelkästään osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä.

Toimeentulotuki

Jos henkilön tulot ja varat ovat riittämättömiä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, hänellä voi olla oikeus toimeentulotukeen. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta sekä täydentävästä  ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot. Siksi myös heidän tuloistaan ja menoistaan kysytään hakemuksessa.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Perustoimeentulotuen hakemuksen ja sen vaadittavat liitteet voi toimittaa Kelalle sähköisesti verkkoasiointipalvelulla. Hakemuksen voi tehdä myös Kelan paperisella lomakkeella, jonka saa Kelasta tai Kelan nettisivuilta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää edelleen kotikunnan sosiaalitoimi.

Perustoimeentulotuella hakijan pitää kattaa lähes kaikki arjen kulut. Täydentävä toimeentulotuki on suunnattu ainoastaan erityiskustannuksiin, kuten suuriin sairaus- ja lääkekuluihin.

Kunnat myöntävät lisäksi ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista ne päättävät itse. Sen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Toimeentulotuen saajalla ja kullakin hänen perheenjäsenellään voi olla ansiotuloa enintään 150 euroa kuukaudessa. Vähennys on henkilökohtainen. Tämä osa tuloista ei vaikuta toimeentulotuen määrään.

 

Lainsäädäntöä aiheesta

Sairausvakuutuslaki ja -asetus, kansaneläkelaki ja -asetus, työeläkelait, laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä, laki takuueläkkeestä, toimeentulotukilaki.