facebook pixel

Asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tämän sivun sisältö on tarkistettu 12.1.2024.

Terveyskeskuskäynnit, sairaala- ja hammashoito

Terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolla käynnistä voidaan periä kertamaksu enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa. Kertamaksujen vaihtoehtona voi olla vuosimaksu. Terveyskeskuksen päivystyskäynniltä voidaan periä päivystysmaksu. Terveyskeskuksessa ei peritä maksua esimerkiksi käynnistä terveydenhoitajan vastaanotolla, laboratorio- tai röntgentutkimuksesta.

Huom. Alle 18-vuotiaalta ei peritä maksua terveyskeskuksen avopalveluista, esimerkiksi lääkärinvastaanottokäynnistä tai hammashoidosta.

Hammashoidosta maksu määräytyy perusmaksun ja tehdyn toimenpiteen mukaan.

Sairaalahoito

Sairaalahoidosta maksu voidaan periä poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta toimenpiteestä ja vuodeosastohoidosta hoitopäivältä. Sairaalan poliklinikkakäyntimaksu peritään myös alle 18-vuotiaalta.

Alle 18-vuotiaalta hoitopäivämaksu voidaan periä enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa.

Sarjahoidosta ja kuntoutushoidosta, esimerkiksi fysioterapiasta, peritään erilliset hoitokertakohtaiset maksut. Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokäynnistä kalenterivuodessa.

Lääkärintodistukset

Lääkärintodistukset ovat perusterveydenhuollossa maksuttomia silloin, kun todistus liittyy hoitoon. Muut lääkärintodistukset ovat maksullisia.

Julkisen terveydenhuollon maksukatto

Julkisen terveydenhuollon maksuilla on vuotuinen maksukatto. Maksukaton täytyttyä avohoidon palvelut saa joko maksutta tai alennetulla hinnalla. Maksukaton täyttymistä täytyy seurata itse. Terveyskeskuksesta tai sairaalasta voi pyytää tätä varten seurantakortin. Jos asiakas on maksanut yli maksukaton, maksujen palauttamista voi anoa takautuvasti. Maksukatto on henkilökohtainen, mutta perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut voidaan yhdistää toisen huoltajan maksuihin.

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää tarvittavaa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään asiakkaan tulojen perusteella määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Jos hoidettavalla on samassa taloudessa asuva pienituloisempi puoliso, maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Hoidettavan nettotuloista on kuitenkin jäätävä hänen käyttöönsä tietty vähimmäiskäyttövara.

Hoitotarvikkeet

Kotona tapahtuvaan pitkäaikaisen sairauden hoitoon saa terveyskeskuksesta erilaisia hoitotarvikkeita, kuten diabeteksen hoitovälineitä, sidetarpeita, avannetarvikkeita, katetreja tai vaippoja. Hoitosuunnitelmaan kuuluvat hoitotarvikkeet ovat maksuttomia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kunnille toimenpide-ehdotukset koskien terveyskeskusten hoitotarvikkeiden jakelua. Nämä ohjaavat myös hyvinvointialueiden toimintaa hoitotarvikejakelussa.

Pitkäaikaissairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan.

Avohoidon asiakkaalla, jolla on pitkäaikaissairaus, on oikeus saada hoitotarvikkeet maksutta, eikä hyvinvointialue tai yksityinen palveluntuottaja voi periä niistä maksua tai sisällyttää osaksi palveluasumisen asiakkaan maksamaa hoitomaksua.

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen

Hyvinvointialueen on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Lisätietoja saa hyvinvointialueen maksutoimistosta.