Asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa

Asiakkaana sosiaalihuollossa

Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoito

Sosiaalihuoltolaissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella
sosiaalipalveluja ja sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla on oikeus palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Sosiaalihuoltolain palveluilla ja tuilla autetaan etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja terveydellisistä syistä.

Lain tavoitteena on turvata mahdollisimman tehokas lyhytaikainen
tuki sekä asiakkaan tarpeita vastaava pitkäaikainen tuki sitä tarvitseville. Uudistuksen myötä kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tarvittaessa saada arvio palvelutarpeesta sekä nimetty omatyöntekijä.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon,
toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella henkilöille, jotka tarvitsevat apua suoriutumiseen.

Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien
eroa tai tilannetta, jossa perheessä on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Asiakkaana terveydenhuollossa

Terveyskeskuskäynnit, sairaala- ja hammashoito

Terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolla käynnistä voidaan periä kertamaksu enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa. Kertamaksujen vaihtoehtona voi olla vuosimaksu. Terveyskeskuksen päivystyskäynniltä voidaan periä päivystysmaksu. Terveyskeskuksessa ei peritä maksua esimerkiksi käynnistä terveydenhoitajan vastaanotolla, laboratorio- tai röntgentutkimuksesta.

Hammashoidosta maksu määräytyy perusmaksun ja tehdyn toimenpiteen mukaan.

Alle 18-vuotiaalta ei peritä maksua terveyskeskuksen avopalveluista, esimerkiksi lääkärinvastaanottokäynnistä tai hammashoidosta.

Sairaalahoidosta maksu voidaan periä poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta toimenpiteestä ja vuodeosastohoidosta hoitopäivältä. Sairaalan poliklinikkakäyntimaksu peritään myös alle 18-vuotiaalta.

Alle 18-vuotiaalta hoitopäivämaksu voidaan periä enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa.

Sarjahoidosta ja kuntoutushoidosta, esimerkiksi fysioterapiasta, peritään erilliset hoitokertakohtaiset maksut. Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokäynnistä kalenterivuodessa.

Lääkärintodistukset ovat perusterveydenhuollossa maksuttomia silloin, kun todistus liittyy hoitoon. Muut lääkärintodistukset ovat maksullisia.

Julkisen terveydenhuollon maksuilla on vuotuinen maksukatto. Maksukaton täytyttyä avohoidon palvelut saa joko maksutta tai alennetulla hinnalla. Maksukaton täyttymistä täytyy seurata itse. Terveyskeskuksesta tai sairaalasta voi pyytää tätä varten seurantakortin. Jos asiakas on maksanut yli maksukaton, maksujen palauttamista voi anoa takautuvasti. Maksukatto on henkilökohtainen, mutta perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut voidaan yhdistää toisen huoltajan maksuihin.

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää tarvittavaa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään asiakkaan tulojen perusteella määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Jos hoidettavalla on samassa taloudessa asuva pienituloisempi puoliso, maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Hoidettavan nettotuloista on kuitenkin jäätävä hänen käyttöönsä tietty vähimmäiskäyttövara.

Hoitotarvikkeet

Kotona tapahtuvaan pitkäaikaisen sairauden hoitoon saa terveyskeskuksesta erilaisia hoitotarvikkeita, kuten diabeteksen hoitovälineitä, sidetarpeita, avannetarvikkeita tai vaippoja. Hoitosuunnitelmaan kuuluvat hoitotarvikkeet ovat maksuttomia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kunnille toimenpide-ehdotukset koskien terveyskeskusten hoitotarvikkeiden jakelua.
Pitkäaikaissairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan.

Avohoidon asiakkaalla, jolla on pitkäaikaissairaus, on oikeus saada hoitotarvikkeet maksutta, eikä kunta tai yksityinen palveluntuottaja voi niistä erikseen periä maksua tai sisällyttää osaksi palveluasumisen asiakkaan maksamaa hoitomaksua.

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen

Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.

Logo