facebook pixel

Verotus

Pitkäaikaissairaan on mahdollista saada verovähennyksiä tuloverotuksessaan.

Verovähennyksen hakeminen

Tuloverotuksessa on mahdollista saada verovähennyksiä. Näiden saamiseksi verovelvollisen on esitettävä verottajalle vähennyksen tekemistä ja tarvittaessa kirjallinen selvitys vaatimuksen tueksi.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Jos henkilön tulot ja varat ovat esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden vuoksi oleellisesti vähentyneet, hän voi vaatia veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Yksinomaan sairaudesta aiheutunut veronmaksukyvyn alentuminen voi olla vähennysperusteena silloin, kun henkilön ja hänen perheensä sairauskustannusten määrä ylittää 700 euron rajan. Vähennysoikeuteen vaikuttavat lisäksi puolison tulot.

Vähennys on harkinnanvarainen, vaikka edellytykset täyttyisivätkin. Verovelvollisen ja hänen perheensä yhteenlaskettujen sairauskustannusten määrä verovuonna tulee olla vähintään 700 euroa ja samalla 10 prosenttia puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Vähennys ansiotuloista, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut, on enintään 1 400 euroa.

Invalidivähennys

Invalidivähennykseen on oikeutettu henkilö, jolla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta. Haitta-asteen on oltava vähintään 30 prosenttia. Täyden vähennyksen saa henkilö, jonka haitta-aste on 100 prosenttia. Vähennyksen saamiseksi tulee verottajalle toimittaa ensimmäisellä kerralla lääkärintodistus, josta pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta ilmenevät.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön haitta-aste on 100 prosenttia ja osaeläkettä saavan 50 prosenttia ilman eri selvitystä. Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa.

Kotitalousvähennys

Kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävän kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön, kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyön kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa. Vähennysoikeus koskee myös oman tai puolison vanhempien kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävää työtä. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää 15 % maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut tai  40 % ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta.

Vähennys myönnetään vain, jos työn suorittava yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Vähennystä ei voi saada, jos vähennykseen oikeutettu henkilö on saanut samaa työsuoritusta varten esimerkiksi omaishoidontukea tai kunnan myöntämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyön työkustannuksista on vuonna 2022 2 250 € ja omavastuu 100 €.

Kotitalousvähennykseen muutos 2022: kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä öljylämmityksestä luopuminen

  • Kotitalousvähennyksen maksimi näistä on 3 500 € henkilöltä. Omavastuu on 100 € vuodessa henkilöltä.
  • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 60 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä.
  • Jos palkkasit työntekijän, voit vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Muiden remonttitöiden kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

 

Lainsäädäntöä aiheesta

Tuloverolaki ja -asetus.