facebook pixel

Verotus

Pitkäaikaissairaan on mahdollista saada verovähennyksiä tuloverotuksessaan.

Tämän sivun sisältö on tarkistettu 12.1.2024.

Verovähennyksen hakeminen

Tuloverotuksessa on mahdollista saada verovähennyksiä. Näiden saamiseksi verovelvollisen on esitettävä verottajalle vähennyksen tekemistä ja tarvittaessa kirjallinen selvitys vaatimuksen tueksi.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Jos henkilön tulot ja varat ovat esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden vuoksi oleellisesti vähentyneet, hän voi vaatia veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Yksinomaan sairaudesta aiheutunut veronmaksukyvyn alentuminen voi olla vähennysperusteena silloin, kun henkilön ja hänen perheensä sairauskustannusten määrä ylittää 700 euron rajan. Vähennysoikeuteen vaikuttavat lisäksi puolison tulot.

Vähennys on harkinnanvarainen, vaikka edellytykset täyttyisivätkin. Verovelvollisen ja hänen perheensä yhteenlaskettujen sairauskustannusten määrä verovuonna tulee olla vähintään 700 euroa ja samalla 10 prosenttia puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Vähennys ansiotuloista, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut, on enintään 1 400 euroa.

Invalidivähennys

Invalidivähennys poistui jo vuoden 2023 verotuksesta osana sote-uudistuksen rahoitusratkaisua. 

Kotitalousvähennys

Kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävän kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön, kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyön kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa. Kotona annettavasta fysio- ja toimintaterapiasta aiheutuneista työn kustannuksista voi tehdä kotitalousvähennyksen vuonna 2024.

Vähennysoikeus koskee myös oman tai puolison vanhempien kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävää työtä. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Vähennys myönnetään vain, jos työn suorittava yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Vähennystä ei voi saada, jos vähennykseen oikeutettu henkilö on saanut samaa työsuoritusta varten esimerkiksi omaishoidontukea tai kunnan myöntämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyön työkustannuksista on vuonna 2024: 2 250 € ja omavastuu 100 €.
Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää 15 % maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut tai 40 % ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä fysio- ja toimintaterapiasta

Kotitalousvähennyksen maksimi näistä on 3 500 € henkilöltä. Omavastuu on 100 € vuodessa henkilöltä. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta.
Saa vähentää 60 % työn osuudesta, jos työ on ostettu yritykseltä.
Työsuhteisen työntekijän aiheuttamista kuluista, voi vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Lainsäädäntöä aiheesta

Tuloverolaki ja -asetus.