facebook pixel

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on toisten ihmisten auttamista ja tukemista tavallisen ihmisen keinoin, tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoiminnassa ihminen antaa omaa aikaansa ja osaamistaan toisten hyväksi. Toiminnasta ei saa rahallista korvausta ja sitä tehdään ilman pakkoa. Vapaaehtoistoiminta ei ole myöskään velvollisuus omaa perhettä ja sukua kohtaan. Vapaaehtoistoiminta viriää yhteisistä tarpeista ja toiveista. Mukaan lähdetään tekemisen ilosta ja auttamisen halusta.

Perinteisesti vapaaehtoistoiminta on yhdistetty apua tarvitsevien auttamiseen ja pyyteettömään toimintaan toisten hyväksi. Vapaaehtoisuus on tasa-arvoisuuteen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa auttamista sekä ihmisten keskinäistä tukea ja vertaisuutta.

Vapaaehtoistoiminta edistää ihmisten osallistumismahdollisuuksia, omatoimisuutta ja tarjoaa siten mahdollisuuden toimia aktiivisena kansalaisena. Vapaaehtoistoiminta tukee ihmisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä luomalla mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen.

Järjestäytyneen vapaaehtoistoiminnan puitteissa vapaaehtoinen voi myös vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja olla mukana ajamassa tärkeitä yhteisiä asioita.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua helposti tällä lomakkeella. 

Yhdistysten ja kerhojen vapaaehtoistoiminta pohjautuu yhdistyksen sääntöihin
 • Yhdistykset toteuttavat sääntöjen mukaista toimintaa vapaaehtoisvoimin.
 • Vapaaehtoistoiminta muotoutuu aikaan soveltuvaksi ja vastaa yhteiskunnan asettamiin haasteisiin edustamiemme jäsenten näkökulmasta ja tarpeesta.
 • Vapaaehtoistoimintaa yhdistyksessä koordinoi hallitus, joka toimii yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja toteuttaa yhteisesti sovittuja asioita.
 • Yhdistyksen hallituksen tulee määritellä selkeästi eri vapaaehtoistoiminnan muodot, muun muassa kerhotoiminta.
 • Yhdistyslaki luo raamit toiminnalle.
Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet
 • vaitiolovelvollisuus
 • oikeus saada tarpeeksi ohjausta ja perehdytystä toimiakseen tehtävässään parhaimmalla mahdollisella tavalla
 • velvollisuus osallistua yhdistyksen/liiton järjestämään koulutukseen, ohjaukseen, tapaamisiin tai muihin käytäntöihin
 • oikeus saada etukäteen opastusta siihen, miten toimia ja kehen ottaa yhteyttä mahdollisissa ongelmatilanteissa
 • velvollisuus antaa palautetta toiminnasta ja ilmoittaa mahdollisista ongelmatilanteista ja kehittämistarpeista
 • oikeus sitoutua toimintaan itselleen sopivaksi katsomaksi ajaksi ja itselleen sopivaan tehtävään
 • velvollisuus sitoutua toimintaan sovitulla tavalla
 • oikeus saada toiminnasta iloa ja jaksamista.
Vapaaehtoistyötä tarjolla

Tyypillisiä vapaaehtoisen tehtäviä yhdistyksessä ovat: vertaisryhmien ohjaaminen, ryhmien toimintaan liittyvät avustavat tehtävät (kahvinkeitto ym.), vertaistukijan ja kokemustoimijan tehtävät, varainhankinta (Pieni ele -vaalikeräys), ystävätoiminta, liikuntavastaavan ja jäsenvastaavan tehtävien tyyppiset tehtävät jne. Yhdistyksen toiminnan laajuus ja sisältö määrittelee vapaaehtoistoiminnan tehtävät. Tiedot yhdistyksistä löydät Jäsenyhdistykset-sivulta.

Neuroyhdistykset tarjoavat monipuolisesti tekemisen paikkoja vapaaehtoisille. Erilaisista vapaaehtoistehtävistä on yhdistysten kanssa laadittu kuvauksia helpottamaan tehtävien suorittamista ja uusien tekijöiden rekrytointia. Lisätietoa löydät työkalupakin Tehtävänkuvaukset-sivulta.