facebook pixel

Toimeentulotuki

Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Kuka on oikeutettu saamaan toimeentulotukea?

Toimeentulotukea voi hakea henkilö, joka ei saa tarpeenmukaista toimeentuloa omasta työstään tai sosiaaliturvasta. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi etuudeksi, kun muita tuloja tai varoja ei ole tai ne ovat vähäiset.

Ennen kuin toimeentulotukea myönnetään, selvitetään hakijan mahdollisuudet saada muuta sosiaaliturvaa. Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa siksi ajaksi, kunnes hakijan elämäntilanne ja talous kohentuu.

Miten perustoimeentulotukea haetaan ja miten se lasketaan?

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta joko sähköisellä asiointipalvelulla tai toimeentulotukihakemuksella sekä tarvittavilla liitteillä. Kelan nettisivuilla on laskuri, jolla voi suuntaa antavasti tarkistaa oman oikeutensa perustoimeentulotukeen. Laskurissa on eriteltävä kaikki toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja kirjattava tulot.

Ravinto- ja käyttömenojen tuen suuruus riippuu mm. perheen koosta ja lasten iästä.

Mitkä kulut hyväksytään perustoimeentulotuen laskelmassa?

Perustoimeentulotuen käsittelee ja ratkaisee Kela. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan hyvinvointialueen sosiaalitoimesta.

Perustoimeentulotukilaskelmassa menona huomioidaan perusosa, joka määräytyy perheen koon mukaan. Perusosaan katsotaan sisältyvän ruoka- ja hygieniakulut, vähäiset terveydenhuoltomenot, vaatekulut, vapaa-aikaan kuuluvat menot, lehtimaksut ja puhelinlaskut.

Perusosan lisäksi menona huomioidaan kohtuullinen vuokra ja yhtiövastike, sekä kohtuulliset asuntolainan korot. Myös muut asumismenot, kuten vesimaksu, lämmityskustannukset, kiinteistövero ja kohtuullinen taloussähkö huomioidaan menona. Menoiksi laskelmassa hyväksytään myös kotivakuutus ja palovakuutus sekä julkisen terveydenhuollon palveluiden sairauskulut. Lasten päivähoitomaksut voidaan hyväksyä laskelmassa menoina, mutta yleensä niihin haetaan maksuvapautusta. Samalla tavoin toimitaan kohtuullisten elatusapujen kanssa. Menoiksi katsotaan myös työmatkakulut edullisimman matkustustavan mukaan.

Toimeentulotukilaskelmassa voidaan käyttää myös harkintaa erityisistä tarpeista ja olosuhteista aiheutuviin menoihin, joita myönnetään tarpeen mukaan (esim. muuttokulut, silmälasit, erityisruokavalio, lastenvaunut, -rattaat ym.)

Mitä liitteitä perustoimeentulotukihakemukseen tarvitaan?

Ensimmäisellä asiointikerralla:

 • Viimeisin verotuspäätös/veroehdotus
 • Vuokrasopimus, vuokrakuitti tai yhtiövastikekuitti, sähkölasku ja muut tositteet asumiskuluista
 • Tositteet sairauskuluista (lääkkeistä reseptit ja apteekin kuitit)
 • Tositteet päivähoitomaksuista ja elatusavusta (elatussopimus)
 • Asuntolainasta pankin selvitys lainan määrästä, maksetuista koroista ja lyhennyssuunnitelma
 • Viralliset tiliotteet kaikista pankkitileistä kahdelta kuukaudelta
 • Palkkatiedot kahdelta viimeiseltä kuukaudelta
 • Muut tulot; eläketulot, asumistuki, elatusavut ja -tuet, sairauspäivärahat, työttömyyskorvaukset, lapsilisät, koulutustuki, kuntoutustuki ym.
 • Opiskelijalta opintotukipäätös/opiskelijatodistus
 • Ulosottoviranomaisen saldolistaus ulosotoista
 • Henkilöllisyystodistus/passi
 • Työttömältä työvoimatoimiston todistus työnhakijana olosta ja työnhakusuunnitelma
 • Tositteet muista erityisistä menoista (esimerkiksi silmälasit, erityisruokavalio, lastenvaunut)

Jatkohakemukseen:

 • Tositteet perheen tuloista
 • Tositteet toimeentulotuessa hyväksyttävistä menoista
 • Tiliotteet kaikista pankkitileistä
 • Tarvittaessa pyydetyt ja lisätositteet
Mitä on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki?

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Hyvinvointialueen sosiaalitoimi käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää

 • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.
 • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on hyvinvointialueen myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Hyvinvointialue myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saat lisätietoa hyvinvointialueesi sosiaalitoimesta.

Voinko saada toimeentulotukea lääkevalmisteeseen, jota ei korvata sairausvakuutuslain perusteella?

Voinko saada toimeentulotukea sellaiseen lääkevalmisteeseen, jota ei korvata sairausvakuutuslain perusteella? Vaikuttaako ratkaisuun se, jos lääkevalmisteen vaikuttavuudesta ei ole lääketieteellistä näyttöä eikä se sisälly hyvään hoitokäytäntöön.


 

Sinulla tulee aina olla Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta voidaksesi hakea hyvinvointialueen sosiaalitoimesta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Hyvinvointialue saattaa myöntää yksittäistapausratkaisuna tukea lääkevalmisteisiin, mitkä eivät perustu hyvään hoitokäytäntöön eivätkä lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön.

Tuen saaminen saattaa olla mahdollista esimerkiksi  silloin, kun toimintakykysi on parantunut merkittävästi, ja tällä tavalla muiden sosiaalipalveluiden tarve vähenee valmisteen käyttöä jatkamalla.

Hyväksytäänkö lääkäri- ja lääkekulut perustoimeentulotuen laskelmassa?

Minulle on kertynyt kuluja sairauteni vuoksi. Hyväksytäänkö lääkäri- ja lääkekulut perustoimeentulotuen laskelmassa?


 

Lääkärissä käynnit hyväksytään perustoimeentulotukilaskelmassa silloin, kun ne ovat julkisen terveydenhuollon menoja. Yksityislääkärikäyntejä ei siis hyväksytä menoiksi.

Lääkkeistä hyväksytään lääkärin määräämät reseptilääkkeet. Jos lääkekulut ovat suuria, kannattaakin selvittää toimeentulotukioikeus ennen kuin lääkekatto täyttyy.

Voinko saada kaikkiin sairauteni hoidon lääkekustannuksiin toimeentulotukea tai maksusitoumuksen?

Voinko saada kaikkiin sairauteni hoitoon liittyvien lääkkeiden kustannuksiin toimeentulotukea tai maksusitoumuksen?


 

Kelasta toimeentulotukea hakeva asiakas saa yleensä myönteisen päätöksen yhteydessä sähköisen maksusitoumuksen apteekkiin. Sillä asiakas saa ne lääkkeet ja valmisteet, jotka hänelle on määrätty reseptillä sairauden hoitoon ja jotka ovat hyvän hoitokäytännön mukaisia.

Maksusitoumus voidaan rajata koskemaan kertaostoa, tiettyä lääkettä tai lääkeaineryhmää tai sellaisia valmisteita, joita maksusitoumus ei yleensä kata (esim. potilaskohtaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet).

Jos asiakas tarvitsee lääkettä tai valmistetta, jota maksusitoumus ei kata, hänen pitää toimittaa Kelaan potilasohje tai resepti sekä lääkärin, erikoislääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antama lausunto. Siitä pitää käydä ilmi se, että lääkehoito on tarpeellinen ja välttämätön asiakkaan sairauden hoidossa. Jos asiakas ei toimita tarvittavia selvityksiä, lääkekuluun ei voida myöntää maksusitoumusta. Lääkkeen tarpeellisuus ja välttämättömyys arvioidaan erikseen jokaisen asiakkaan kohdalla.