facebook pixel

Auto

Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Mikä on Liikkumisesteisen pysäköintitunnus?

Vammaisen pysäköintilupa uudistui 1.6.2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa.
Luvan nimi on nyt Liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Puhekielessä on luvasta käytetty usein ilmaisua inva-lupa.

Ennen 1.6.2020 myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat ovat voimassa normaalisti luvan voimassaolon loppuun asti.

Miten uusin vanhan invapysäköintilupani? Miten kaverini hakee lupaa ensi kerran?

Olen kuullut, että Poliisi ei enää myönnä invapysäköintilupia. Miten uusin vanhan lupani? Lisäksi kaverini hakee lupaa ensi kerran. Miten hänen pitää toimia?


 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta (inva-lupa) haetaan Traficomista.

Olemassa olevan luvan uusiminen

Jos pysyvän vamman perusteella myönnetty pysäköintilupa on päättymässä, uusi lupa myönnetään aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Tällöin aikaisempi pysäköintilupa pitää esittää hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Muussa tapauksessa vaaditaan uusi lääkärinlausunto uuden pysäköintitunnuksen myöntämiseksi. Pysäköintiluvan tai -tunnuksen tiedot voidaan tarvittaessa myös tarkistaa luvan myöntäneeltä poliisilaitokselta.

Uuden luvan hakeminen

Pysäköintitunnusta haettaessa on käytettävä Traficomin määrittämää lääkärinlausuntolomaketta. Lisäksi on täytettävä hakemus, jonka saa Traficomista. Traficomin kanssa asiointi onnistuu sen palveluntuottajan Ajovarman toimipisteestä, joita on eri puolilla Suomea. Tunnusta voi hakea myös Traficomin sähköisestä asiakaspalvelusta.

Mihin pysäköintitunnuksella voi pysäköidä?

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa ajoneuvon pysäköidä ns. katu- ja tiealueella:

  1. pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  2. maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
  3. alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”
  4. rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
  5. pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
  6. pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä. Esimerkiksi kauppakeskusten pysäköintialueet ovat usein yksityisiä alueita. Pysäköintitunnuksen soveltuvuus kannattaa varmistaa aluetta valvovalta yritykseltä tai kiinteistön omistajalta.

Jos pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, poliisi voi kehottaa siirtämään auton sopivaan paikkaan.

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle.

Voiko pysäköintitunnuksella pysäköidä muualle kuin pysäköintiin osoitetuille paikoille?

Voiko pysäköintitunnuksella pysäköidä kerrostalon, rivitalon tai kauppakeskuksen pihalla muualla kuin pysäköintiin osoitetuille paikoille?


 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus (entinen pysäköintilupa) ei anna oikeutta pysäköidä yksityisillä piha- ja parkkialueilla eikä maasto- ja puistoalueilla.

Yksityisiä alueita ovat esimerkiksi paikoitustalot, tavaratalojen pysäköintialueet ja asunto-osakeyhtiöiden piha-alueet. Paikoitustaloissa ja tavaratalojen pysäköintialueilla on yleensä käytäntönä, että pysäköintitunnuksella saa pysäköidä maksutta ns. inva-paikoille.

Asunto-osakeyhtiöiden piha-alueen pysäköinnissä pysäköintitunnus ei anna oikeutta muista poikkeavaan pysäköintiin. Jos asukkaille osoitetut pysäköintipaikat ei ole toimivia pysäköintitunnuksen haltijalle, on pysäköinnistä neuvoteltava isännöitsijän ja asunto-osakeyhtiön hallituksen kanssa. Asunto-osakeyhtiö voi antaa suostumuksen erillisiin inva-pysäköintipaikkoihin tai -järjestelyihin. Nämä ratkaisut eivät kuitenkaan saa estää pelastusteiden käyttöä. Yksityisillä pysäköintialueilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta inva-pysäköinnin järjestämiseen.

Voinko saada alennusta tai tukea oman auton hankintaan?

Sairauteni vuoksi linja-autolla liikkuminen on mahdotonta. Voinko saada alennusta tai tukea oman auton hankintaan?


 

Auton hankintaan voi saada tukea muun muassa autoveron palautuksena vamman perusteella tai erityisestä syystä myönnettävänä palautuksena.

Hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myös myöntää auton hankintatukea vammaispalvelulain harkinnanvaraisena tukitoimena.

Auton hankintatukea tulee hakea puolen vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. Koska kyseessä on harkinnanvarainen tukitoimi, hyvinvointialueet voivat laatia omia soveltamisohjeita tuen myöntämisen perusteista ja myönnettävän summan suuruudesta. Perusteina on käytetty esimerkiksi työssäkäyntiä, opiskelua ja vaikeavammaisuutta.

Hankintatukea haetaan kirjallisella hakemuksella, johon tulee kuvata oman auton tarve mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Hyvinvointialueelta voi saada korvausta myös autoon liittyvien välttämättömien muutostöiden kustannuksista. Lisätietoa saa sosiaalitoimesta.

Kuka voi saada autoveron palautusta? Miten sitä haetaan?

Vammaiselle henkilölle voidaan palauttaa vamman perusteella auton hintaan sisältyvä autovero joko kokonaan tai osittain.

Palautusta voi saada autoverolain 26 pykälän 1–2 momentin perusteella seuraavissa tapauksissa:

  1. Henkilön liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia, ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.
  2. Henkilön invaliditeetista aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiinsa valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi.1. ja 2. kohdan tarkoittamalle henkilölle autovero palautetaan kokonaan, mutta palautettava määrä on kuitenkin enintään 3 770 euroa. Jos henkilö lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti selvittää, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, palautettava määrä on enintään 4 980 euroa.
  3. Henkilön liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Tällöin autoverosta palautetaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Autoveron palautuksen voi saada Suomessa ensi kertaa rekisteröitävästä autosta eli paitsi uudesta autosta myös ulkomailta ostetusta käytetystä autosta, joka rekisteröidään Suomessa ensimmäistä kertaa.

Autoveron palautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä tai siitä päivästä, kun osamaksulla ostettu auto on tullut maksetuksi. Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennakkoon eli ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimelle. Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti Verohallinnon autoverotuksesta Hangosta.

Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä jäljennös hakijan ajokortista sekä lääkärinlausunto ja luotettava selvitys siitä, mihin tarkoitukseen ja kuinka usein autoa käytetään.

Kun ajoneuvorekisterissä on merkintä autoveron palautuksesta, saa auton omistaja vapautuksen myös ajoneuvoveron perusverosta. Ajoneuvoveron käyttövoimavero on kuitenkin maksettava.

Autoveron palautus painavista syistä

Jos hakija ei täytä autoverolain 51 §:n edellytyksiä, Verohallinto voi myöntää autoveron palautusta, jolloin voidaan autoverosta palauttaa kohtuulliseksi katsottu osa tai se voidaan erityisen painavista syistä jopa palauttaa kokonaan. Tiedusteluihin autoveron palautuksesta ja huojennuksesta vastaa autoverotusneuvonta, p. 029 497 150.

Olen saanut autostani autoveron palautusta. Voivatko lapseni käyttää autoani?

Olen saanut autostani autoveron palautusta vamman perusteella. Voivatko samassa taloudessa asuvat lapseni käyttää autoa omiin menoihinsa?


 

Autoveron palautusta voi saada autosta vain silloin, kun auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Auton on siis oltava pääasiassa autoveron palautuksen saaneen käytössä, mutta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan myös muut perheenjäsenet voivat käyttää autoa.

Voiko auton apuvälineiden hankintaan saada tukea?

Hyvinvointialueen sosiaalitoimen vammaispalvelu myöntää vammaisille henkilöille korvausta autoon liittyvien välttämättömien muutostöiden kustannuksista vammaispalveluna. Auton apuvälineitä ovat esimerkiksi käsihallintalaitteet, ohjaustehostin, pyörätuolin nostin, moottorin- ja sisätilanlämmitin. Vakiintuneen käytännön mukaan korvataan apuvälineiden kustannukset täysin.

Kirjallisen hakemuksen lisäksi sosiaalitoimeen on toimitettava lääkärinlausunto tai muu luotettava selvitys sairauden tilasta sekä tarvittavista apuvälineistä. Apuvälineistä on toimitettava myös kustannusarvio, joka sisältää mahdolliset asennuskustannukset.

Lisätietoa saa hyvinvointialueen sosiaalitoimen vammaispalvelusta.