facebook pixel

Auto

Olen kuullut, että Poliisi ei enää myönnä invapysäköintilupia. Miten uusin vanhan lupani? Lisäksi kaverini hakee lupaa ensi kerran. Miten hänen pitää toimia?

Vammaisen (inva) pysäköintilupaa haetaan Trafista 1.1.2016 alkaen.

Olemassa olevan luvan uusiminen

Jos pysyvän vamman perusteella myönnetty pysäköintilupa on päättymässä, uusi lupa myönnetään aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Tällöin aikaisempi pysäköintilupa pitää esittää hakemuksen jättämisen yhteydessä. Muussa tapauksessa vaaditaan uusi lääkärinlausunto uuden pysäköintiluvan myöntämiseksi. Pysäköintiluvan tiedot voidaan tarvittaessa myös tarkistaa luvan myöntäneeltä poliisilaitokselta.

Uuden luvan hakeminen 1.1.2016 alkaen

Pysäköintiluvan myöntämistä varten otetaan 1.1.2016 käyttöön erillinen lääkärinlausuntolomake lupien myöntämisen selkeyttämiseksi. Lisäksi on täytettävä hakemus, jonka saa Trafista. Trafin kanssa asiointi onnistuu sen palveluntuottajan Ajovarman toimipisteestä, joita on eri puolilla Suomea.
Alkuvuodesta 2016 lupaa voi hakea myös Trafin sähköisestä asiakaspalvelusta.

Kysymykseen on vastattu 12/2015, tarkistettu 1/2017.

Mihin invapysäköintiluvalla voi pysäköidä?

Vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä ns. katu- ja tiealueella:

  1. maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
  2. alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty
  3. sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

 

Erioikeudet eivät koske yksityisiä piha- ja parkkialueita eikä maasto- ja puistoalueita.

Jos pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, poliisi voi kehottaa siirtämään auton sopivaan paikkaan.

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle.

Kysymykseen on vastattu 9/2011, päivitetty 11/2015.

Voiko inva-luvalla pysäköidä kerrostalon, rivitalon tai kauppakeskuksen pihalla muualla kuin pysäköintiin osoitetuille paikoille?

Inva-luvan pysäköintioikeus ei koske yksityisiä piha- ja parkkialueita eikä maasto- ja puistoalueita.

Yksityisiä alueita ovat esimerkiksi paikoitustalot, tavaratalojen pysäköintialueet ja asunto-osakeyhtiöiden piha-alueet. Paikoitustaloissa ja tavaratalojen pysäköintialueilla on yleensä käytäntönä, että pysäköintiluvalla saa pysäköidä maksutta inva-paikoille.

Asunto-osakeyhtiöiden piha-alueen pysäköinnissä inva-lupa ei anna oikeutta muista poikkeavaan pysäköintiin. Jos asukkaille osoitetut pysäköintipaikat ei ole toimivia inva-luvan haltijalle, on pysäköinnistä neuvoteltava isännöitsijän ja  asunto-osakeyhtiön hallituksen kanssa. Asunto-osakeyhtiö voi antaa suostumuksen erillisiin inva-pysäköintipaikkoihin tai -järjestelyihin. Nämä ratkaisut eivät kuitenkaan saa estää pelastusteiden käyttöä. Yksityisillä pysäköintialueilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta inva-pysäköinnin järjestämiseen.

Kysymykseen on vastattu 9/2013, päivitetty 11/2016.

Sairauteni vuoksi linja-autolla liikkuminen on mahdotonta. Voinko saada alennusta tai tukea oman auton hankintaan?

Auton hankintaan voi saada tukea muun muassa autoveron palautuksena tai huojennuksena.

Kotikunnan sosiaalitoimi voi myös myöntää auton hankintatukea vammaispalvelulain harkinnanvaraisena tukitoimena.

Auton hankintatukea tulee hakea puolen vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. Koska kyseessä on harkinnanvarainen tukitoimi, kunnat voivat laatia omia soveltamisohjeita tuen myöntämisen perusteista ja myönnettävän summan suuruudesta. Perusteina on käytetty esimerkiksi työssäkäyntiä, opiskelua ja vaikeavammaisuutta.
Hankintatukea haetaan kirjallisella hakemuksella, johon tulee kuvata oman auton tarve mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Kunnalta voi saada korvausta myös autoon liittyvien välttämättömien muutostöiden kustannuksista. Lisätietoa saa kunnan sosiaalitoimesta.

Kysymykseen on vastattu 9/2011, tarkistettu 1/2017.

Kuka voi saada autoveron palautusta ja miten sitä haetaan? Mikä on autoveron huojennus ?

Vammaiselle henkilölle voidaan palauttaa auton hintaan sisältyvä autovero joko kokonaan tai osittain.

Palautusta voi saada autoverolain 51 pykälän perusteella seuraavissa tapauksissa:

  1. Henkilön liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia, ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.
  2. Henkilön invaliditeetista aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiinsa valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi.1. ja 2. kohdan tarkoittamalle henkilölle autovero palautetaan kokonaan, mutta palautettava määrä on kuitenkin enintään 3 770 euroa. Jos henkilö lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti selvittää, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, palautettava määrä on enintään 4 980 euroa.
  3. Henkilön liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Tällöin autoverosta palautetaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

 

Autoveron palautuksen voi saada Suomessa ensi kertaa rekisteröitävästä autosta eli paitsi uudesta autosta myös ulkomailta ostetusta käytetystä autosta, joka rekisteröidään Suomessa ensimmäistä kertaa.

Autoveron palautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä tai siitä päivästä, kun osamaksulla ostettu auto on tullut maksetuksi. Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennakkoon eli ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimelle. Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti Verohallinnon autoverotuksesta Hangosta.

Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä jäljennös hakijan ajokortista sekä lääkärinlausunto ja luotettava selvitys siitä, mihin tarkoitukseen ja kuinka usein autoa käytetään.

Kun ajoneuvorekisterissä on merkintä autoveron palautuksesta, saa auton omistaja vapautuksen myös ajoneuvoveron perusverosta. Ajoneuvoveron käyttövoimavero on kuitenkin maksettava.

Autoveron huojennus

Jos hakija ei täytä autoverolain 51 §:n edellytyksiä, Verohallinto voi myöntää autoveron huojennusta, jolloin voidaan autoverosta palauttaa kohtuulliseksi katsottu osa tai se voidaan erityisen painavista syistä jopa palauttaa kokonaan.Tiedusteluihin autoveron palautuksesta ja huojennuksesta vastaa autoverotusneuvonta, p. 029 497 150.

Lisätietoja verottajalta www.vero.fi

Kysymykseen on vastattu 9/2011, päivitetty 11/2016.

Olen saanut autostani autoveron palautusta. Voivatko samassa taloudessa asuvat lapseni käyttää autoa omiin menoihinsa?

Autoveron palautusta voi saada autosta vain silloin, kun auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Auton on siis oltava pääasiassa autoveron palautuksen saaneen käytössä, mutta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan myös muut perheenjäsenet voivat käyttää autoa.

Kysymykseen on vastattu 9/2011, tarkistettu 1/2017.

Voiko auton apuvälineiden hankintaan saada tukea?

Kunnan sosiaalitoimi myöntää vammaisille henkilöille korvausta autoon liittyvien välttämättömien muutostöiden kustannuksista vammaispalveluna. Auton apuvälineitä ovat esimerkiksi käsihallintalaitteet, ohjaustehostin, pyörätuolin nostin, moottorin- ja sisätilanlämmitin. Vakiintuneen käytännön mukaan kunnat korvaavat apuvälineiden kustannukset täysin.

Kirjallisen hakemuksen lisäksi sosiaalitoimeen on toimitettava lääkärinlausunto tai muu luotettava selvitys sairauden tilasta sekä tarvittavista apuvälineistä. Apuvälineistä on toimitettava myös kustannusarvio, joka sisältää mahdolliset asennuskustannukset.

Lisätietoa saa kunnan sosiaalitoimesta.

Kysymykseen on vastattu 9/2011, päivitetty 11/2016.