facebook pixel

Miten käsittelemme henkilötietoja Neuroliitossa?

Neuroliitto käsittelee henkilötietoja lakisääteisten ja sopimuksiin perustuvien tehtäviensä toteuttamiseksi. Niitä varten Neuroliitto käsittelee lähinnä jäseneksi liittyvien, palveluiden käyttäjien, verkkokaupan asiakkaiden, henkilökunnan ja tutkimuksiin osallistuvien henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Neuroliitossa tyypillisesti lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tai yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen, joiden lisäksi käsittely voi tapauksittain perustua myös oikeutettuun etuun, sopimukseen tai suostumukseen.

Alta löydät tarkemmat kuvaukset siitä, mitä tarkoitusta varten ja millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietoja. Lisäksi löydät kuvaukset rekisteröityjen oikeuksista ja muista kyseiseen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Neuroliiton rekisterien tietosuojaselosteet löydät sivulta: neuroliitto.fi/tietosuojaselosteet

Tietosuojavastaava/dataskyddsombudet: Minna Willman (Opsec Oy), tietosuoja@neuroliitto.fi

Apurahojen hakijat ja saajat

Tietoja käytetään Neuroliiton kulttuuriapurahan tai liikunnan sponsorituen hakemusten käsittelyyn, myöntämiseen ja raportointiin.  

Tämä tarkoittaa sitä, että apurahan tai sponsorituen hakemisen yhteydessä antamasi suostumuksen mukaisesti tiedot tallennetaan päätöksen tekemiseen saakka. Tieto myönnetystä kulttuuriapurahasta tai liikunnan sponsorituesta tallennetaan saajan jäsentietoihin järjestörekisteriin.  

Tästä pääset keskitetyn järjestörekisterin tietosuojaselosteeseen

Harnes-verkostojen jäsenet

Tietoja käytetään harvinaisten neurologisten sairauksien sairausryhmäkohtaisten verkostojen jäsenten yhteystietoluetteloina vertaistukimahdollisuuksien välittämiseksi. Lisäksi niitä käytetään Neuroliiton ajankohtaisten, harvinaisiin neurologisiin sairauksiin liittyvien tapahtumien ja uutisten tiedottamiseksi. 

Tämä tarkoittaa sitä, että verkoston jäseneksi liittyessä antamasi suostumuksen mukaan tiedot tallennetaan järjestörekisterissä ylläpidettävään Harnes-verkostot -rekisteriin. 

Tästä pääset Harnes-verkostojen tietosuojaselosteeseen.

Jäsenet

Tietojasi käytetään Neuroliiton palveluiden, järjestö- ja jäsenasioiden sekä varainhankinnan tiedotukseen ja markkinointiin. Myös Neuroliiton jäsenyhdistykset tarvitsevat tietoja jäsentiedotukseen.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada meiltä uutiskirjeitä, jäsenmaksuihin liittyvää postia, kirjeen varainhankinnan kampanjasta ja halutessasi Avain-lehden.

Neuroliitolla ja jäsenyhdistyksillä on yhdistyslain mukaan velvoite pitää yllä jäsenluetteloa. Lisäksi Neuroliitolla ja yhdistyksillä on oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja
-viestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä, liiton palveluiden tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä toiminnan kehittämiseksi ja jäsenien tilanteen selvittämiseksi tarpeellisten tutkimusten, kyselyiden ja selvitysten tekemisestä.

Kuntoutuksen asiakkaat

Tietojasi käytetään kuntoutuspalveluiden tuottamiseksi, niiden laskuttamiseksi ja tilastoimiseksi sekä kuntoutuksen markkinointiin ja viestintään.  

Tämä tarkoittaa sitä, että voit saada meiltä uutiskirjeitä markkinointitarkoituksessa. 

Neuroliitolla on asetuksen mukainen velvoite merkitä potilasasiakirjoihin hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot sekä säilyttää niitä. Tietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen, rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen, terveydenhuoltoon liittyvän käsittelyn ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. 

Tästä pääset Neuroliiton kuntoutuksen asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen

Lahjoittajat

Tietojasi käytetään asiakkuuden hoitamiseen ja laskutukseen sekä varainhankintaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit saada meiltä varainhankinnan kirjeitä, kuten arpajaiskirjeitä tai esimerkiksi joulukeräyskirjeitä. Voit olla meihin yhteydessä, mikäli et halua vastaanottaa kirjeitä jatkossa. Tuolloin rekisterissä säilytetään ainoastaan lähettämistä koskeva kielto. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on joko kirjanpitolain määrittelemä lakisääteinen velvoite, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisteröidyn antama suostumus. 

Kirjanpitolain vaatima tietojen säilytysaika on kuusi vuotta. Mikäli henkilö ei ole aktiivinen varainhankinnan asiakas eli ostanut tuotteita verkkokaupasta tai osallistunut varainhankinnan arpajaisiin tai keräyksiin viimeisen kahdeksan vuoden aikana, katsotaan asiakassuhteen päättyneen, ja henkilön tiedot poistetaan varainhankinnan rekistereistä.

Tästä pääset varainhankinnan rekisterin tietosuojaselosteeseen.

Nettisivujen käyttäjät

Neuroliitto ry käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa. Käytännössä vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi sivusisältöjä tai sivustoamme.

Voit antaa suostumuksesi evästeiden käytölle, kieltää evästeiden käytön tai muuttaa jo antamaasi suostumusta

  • evästeasetuksissa. Evästeasetukset saat auki klikkaamalla sivun vasemmassa alanurkassa olevaa sinistä palloa, jonka sisällä on klemmarisymboli.
  • evästeseloste-sivulla.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Neuroliitto voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi IP-osoitteen yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä. Yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa pelkästään IP-osoitteen perusteella.

Neuroliiton ja jäsenyhdistysten luottamushenkilöt

Neuroliiton ja sen jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden henkilötietoja käytetään luottamustoimen hoidosta Neuroliitolle syntyvien velvoitteiden (erilaiset korvaukset) hoitamiseksi. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Tästä pääset Neuroliiton henkilöstörekisterin tietosuojaselosteeseen

Palvelutalojen asiakkaat

Tietojasi käytetään palvelutalojen palveluiden tuottamiseksi, niiden laskuttamiseksi ja tilastoimiseksi

Neuroliitolla on asetuksen mukainen velvoite merkitä asiakastietoihin hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot sekä säilyttää niitä.

Tietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen, rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän käsittelyn ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Tästä pääset Neuroliiton palvelutalojen asiakasrekisterien tietosuojaselosteeseen

Tapahtumiin ilmoittautuvat ja osallistujat

Tietojasi käytetään Neuroliiton järjestämien koulutusten ja tapahtumien hallintaan, ilmoittautumiseen tai koulutukseen hakemiseen sekä tilastointiin ja raportointiin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoittautumisen yhteydessä antamasi suostumuksen mukaisesti tallennamme tiedot tapahtuman järjestämisen ja siitä tehtävän raportin edellyttämäksi ajaksi, minkä jälkeen ne tuhotaan. Tilastoista tai raporteista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. 

Tästä pääset Neuroliiton koulutus- ja tapahtumarekisterin tietosuojaselosteeseen. 

Tieteellisiin tutkimuksiin osallistujat

Tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta tutkimuksesta laaditaan sitä koskeva erillinen rekisteri- ja tietosuojaseloste ja tiedote tutkittavalle. Tutkimukseen osallistumiseksi tutkittavan on allekirjoitettava erillisen tietoinen suostumus.

Neuroliitolla on henkilötietolain mukainen velvoite merkitä asiakirjoihin tieteellisen tutkimuksen järjestämisen, suunnittelun ja toteuttamisen turvaamiseksi tarpeelliset tiedot sekä säilyttää niitä. Tietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen, rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen, terveydenhuoltoon liittyvän käsittelyn ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Yhteyshenkilönä toimii aina kyseisen tutkimuksen tekijä ja hänen yhteystietonsa löytyvät tutkimuksen asiakirjoista.

Työnhakijat

Neuroliitto käyttää työnantajana työnhakijan henkilötietoja rekrytointiprosessin hoitamiseen. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on työnhakijan suostumus. Työnhakija voi milloin tahansa perua suostumuksensa.

Tästä pääset Neuroliiton henkilöstörekisterin tietosuojaselosteeseen.

Uutiskirjeen vastaanottajat

Neuroliitto tarjoaa useita uutiskirjeitä. Tilattavat uutiskirjeet:

  • Kurssitiedote-uutiskirje kokoaa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville tarkoitetut kurssit.
  • Kunnossa-uutiskirje koostaa Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen uutiset ja tapahtumat.
  • Yhdessä-uutiskirje koostaa uutiset harvinaisista neurologisista sairauksista sekä sairastaville ja heidän läheisilleen tarkoitetut tilaisuudet.
  • Tulossa-uutiskirje koostaa tulevat järjestökoulutukset ja tapahtumat sekä verkkoluennot.

Käsittelemme henkilötietoja perustuen rekisteröidyn omaan suostumukseen. Tilaajista tallennetaan vain sähköposti ja nimi. Näistä tiedoista ainoastaan sähköpostin antaminen on pakollista. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Tilauksensa peruneiden henkilötiedot uutiskirjeen vastaanottajalistalta poistetaan viipymättä, mutta tieto peruutuksesta säilyy järjestelmässä.

Tilattavien uutiskirjeiden lisäksi Neuroliitto lähettää Ajassauutiskirjeen jäsenyhdistysten aktiiveille ja kerhojen vetäjille, sekä kuukausittaista jäsenkirjettä potilas-, omais- ja kannatusjäsenille. Liitto voi myös lähettää jäsenilleen kyselytutkimuksia. Lisäksi Palvelutalo Satakieli ja Palvelutalo Pihapihlaja tiedottavat asiakkaidensa omaisille palvelutalon toimintaan liittyviä asioita uutiskirjetyökalun avulla.

Henkilötietoja käyttävät tosiasiallisesti vain Neuroliitto ry:n työntekijät uutiskirjeitä laadittaessa. Henkilötietojen käsittelijänä toimii uutiskirjetyökalun tarjoava Liana Technologies Neuroliiton lukuun, jonka kanssa on laadittu voimassa olevan lainsäädännön edellyttämä sopimus. Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella.

Verkkokaupan ja muun varainhankinnan asiakkaat

Tietojasi käytetään asiakkuuden hoitamiseen ja laskutukseen sekä varainhankintaan 

Tämä tarkoittaa sitä, että tilauksesi yhteydessä tietosi tallennetaan tilauksen lähettämistä ja laskutuksen käsittelyä varten Tietosi tallennetaan myös varainhankinnan rekisteriin, jolloin saat tietoa esimerkiksi erilaisista joulukampanjoistamme, tai voit saada myös Neuroliiton varainhankintakirjeen kotiisiVoit olla meihin yhteydessä, mikäli et halua vastaanottaa kirjeitä jatkossa. Tuolloin rekisterissä säilytetään ainoastaan lähettämistä koskeva kielto. 

Henkilötietojen käsittely perustuu kirjanpitolakiin, henkilön antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Kirjanpitolain vaatima tietojen säilytysaika on kuusi vuotta. Mikäli henkilö ei ole aktiivinen varainhankinnan asiakas eli ostanut tuotteita verkkokaupasta tai osallistunut varainhankinnan arpajaisiin tai keräyksiin viimeisen kahdeksan vuoden aikana, katsotaan asiakassuhteen päättyneen, ja henkilön tiedot poistetaan varainhankinnan rekistereistä. 

Tästä pääset varainhankinnan rekisterin tietosuojaselosteeseen.