facebook pixel

Ikälaki

Laissa iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta (ns. vanhuspalvelulaki) määritellään hyvinvointialueen vastuu ja ikäihmisen oikeudet mm. palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Vastaus on tarkistettu 1/2023.

Onko ikäihmisellä oikeus palvelutarpeen arviointiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelmaan?

Onko ikäihmisellä toimintakyvyn heikkenemisen (sairaus, vamma, ikääntyminen yleensä) vuoksi oikeus palvelutarpeen arviointiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kattavaan palvelusuunnitelmaan?


 

Palvelutarpeen selvittäminen

Hyvinvointialue vastaa siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen terveyttään, hyvinvointiaan, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa.

Selvittäminen tulee aloittaa viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun iäkäs henkilö on hakeutunut palvelujen arviointiin, iäkäs henkilö on tehnyt sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen, avun tarve on arvioitu ja tarpeesta on tehty ilmoitus tai palveluja saavan iäkkään olosuhteissa on tapahtunut muutoksia.

Palvelusuunnitelma

Hyvinvointialue vastaa siitä, että iäkkäälle henkilölle laaditaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu suunnitelma (palvelusuunnitelma / asiakassuunnitelma). Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun palveluntarve on selvitetty, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perusteella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi. Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. Iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan.

Suunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palveluntarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia.