Viestintäyksikön tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen sisältöä päivitetty 30.10.2019

Tämä on Neuroliiton viestintäyksikön tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Neuroliitto ry
Vaihemäentie 10
21250 Masku

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Mari Vilska
mari.vilska@neuroliitto.fi
p. 0400 828 537

3. Tietosuojavastaava

Virve Koivisto
virve.koivisto@neuroliitto.fi
p. 040 837 4370

4. Rekisterin nimi

Neuroliitto ry:n viestintäyksikön rekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Neuroliitto ry:n markkinointi- ja viestintämateriaalien tuottamiseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Neuroliitto ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointitarkoitus), Neuroliitto ry:n ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän palveluiden käyttäjät (kuntoutusasiakkaat), Neuroliiton tai yhdistysten jäsenet ja luottamustehtävissä toimivat, tapahtumaan osallistuneet, suoramarkkinointiluvan antaneet tai kuviensa (valokuva ja/tai video) käyttöön kirjallisesti suostumuksensa antaneet. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, valokuva/video.

7. Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (uutiskirjeen tilaajat) sekä Neuroliiton sellaisista rekistereistä, joista on lupa käyttää tietoja viestintä- ja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös mm. ammattiliittojen ja opiskelijajärjestöjen ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista rekistereistä.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Uutiskirjeiden vastaanottajien henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies Neuroliiton lukuun, jonka kanssa on laadittu voimassa olevan lainsäädännön edellyttämä sopimus.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Uutiskirjeiden vastaanottajien henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Videomateriaalia tai valokuvia sekä niihin liittyviä tietoja säilytetään kuvausluvan määrittelemä aika.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa (esimerkiksi uutiskirjeen tilaus) tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla internetsivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.