facebook pixel

Viestintäyksikön tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen sisältöä päivitetty 4.3.2021.

Tämä on Neuroliiton viestintäyksikön tietosuojaseloste.

Svensk version (PDF): Dataskyddsbeskrivning för kommunikationsenheten.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Neuroliitto ry (y-tunnus 0282482-0)
Vaihemäentie 10
21250 Masku

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Mari Vilska, etunimi.sukunimi@neuroliitto.fi,
p. 0400 828 537

Neuroliiton tietosuojavastaava

Minna Willman (Opsec Oy), tietosuoja@neuroliitto.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään

  • Neuroliitto ry:n markkinointi- ja viestintämateriaalien tuottamiseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (suoramarkkinointitarkoitus)
  • rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde tai
  • rekisteröidyn antama suostumus.

Neuroliitto pyytää rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää (esim. uutiskirjeen lähettämiseen yksityishenkilöille, valokuvien/videokuvan käyttö). Suostumuksen voi perua koska tahansa (ks. jäljempänä kappale Rekisteröidyn oikeudet).

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Neuroliitto kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

Nämä henkilötiedot voivat kuulua seuraaviin henkilötietoryhmiin:

  • Rekisteröidyn antamat suostumukset, kiellot ja rajoitukset henkilötietojensa käsittelyyn
  • Yksilöintitiedot kuten esimerkiksi nimi ja ammatti, valokuva/video
  • Yhteystiedot kuten esimerkiksi sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
4. Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (esim. kun henkilö tilaa neuroliiton uutiskirjeen) sekä Neuroliiton sellaisista rekistereistä, joista on lupa käyttää tietoja viestintä- ja markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös mm. ammattiliittojen ja opiskelijajärjestöjen ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista rekistereistä.

5. Tietojen luovutukset ja siirrot

Uutiskirjeiden vastaanottajien henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies Neuroliiton lukuun, jonka kanssa on laadittu voimassa olevan lainsäädännön edellyttämä sopimus.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

6. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Neuroliitto käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla kaikissa tilanteissa pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Rekisterien sisältämät tiedot ovat Neuroliiton omilla tai alihankkijoiden palvelimilla. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsyoikeus ja joihin kulkua valvotaan.

Neuroliiton kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain ja nimenomaisten salassapitositoumusten mukainen vaitiolovelvollisuus tietosuojan piirissä olevista asioista.

Uutiskirjeiden vastaanottajien henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Muun markkinointi- ja viestintämateriaalin vastaanottajien henkilötietoja (esimerkiksi tapahtumatiedotus) säilytetään tapahtuman järjestämisen vaatiman ajan. Videomateriaalia tai valokuvia sekä niihin liittyviä tietoja säilytetään kuvausluvan määrittelemä aika. Tilapäinen manuaalinen ja sähköinen aineisto säilytetään ainoastaan toiminnan edellyttämän ajan, minkä jälkeen se tuhotaan välittömästi.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröity voi muuttaa tai perua aiemmin antamaansa suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

8. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 1- kohdassa nimetyille yhteyshenkilöille. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, pidämme yllä versiohistoriaa, josta muutokset näkyvät päivättyinä. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille tarvittaessa. Suosittelemme, että rekisteröity käy säännöllisesti sivuillamme ja huomioi mahdolliset muutoksemme selosteessa.