facebook pixel

Neuroliiton palvelutalojen asiakasrekisterien tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen sisältöä päivitetty 11.9.2019.

Tämä on Neuroliiton palvelutalojen asiakasrekisterien tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Neuroliitto ry
Vaihemäentie 10
21250 Masku

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Palvelutalon johtajat

  • Titta Hakkarainen, Palvelutalo Satakieli
  • Irmeli Mäkinen, Palvelutalo Pihapihlaja
  • Merja Vettenranta-Pohjanlehto, Palvelutalo Merenpisara

etunimi.sukunimi@neuroliitto.fi

3. Tietosuojavastaava

Virve Koivisto
virve.koivisto@neuroliitto.fi
p. 040 837 4370

4. Rekisterin nimi

Palvelutalon asiakasrekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Asiakaslain ja Potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvä materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen mukainen velvoite merkitä potilasasiakirjoihin hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot sekä säilyttää niitä. Tietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen, rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen, terveydenhuoltoon liittyvän käsittelyn ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena voivat olla:

  • asumispalvelun tuottaminen
  • asumispalvelun laskutus
  • asumispalvelun tilastointi
  • asumispalvelun markkinointi ja viestintä
6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee palvelutalon asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoryhmiä:

  • perustiedot: nimi, kotipaikka, henkilötunnus, sukupuoli, siviilisääty, ammatti, äidinkieli, lähiomainen
  • yhteystiedot: postiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • erityiset henkilötiedot: biometriset tiedot, diagnoosit, lääkitys, hoito- ja sairaushistoria
7. Tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja hänen luvallaan kolmansien osapuolien laatimista palvelusuunnitelmista ja muista asiakas/potilasasiakirjoista.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Palvelutalon asiakasrekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti Neuroliiton omilla palvelimilla. Asiakasrekisteriä käytetään ja ylläpidetään Netproce Oy:n pilvipalvelusta. Asumispalveluiden tuottamisessa käytämme myös muita alihankkijoita. Palveluntarjoajan ja alihankkijan kanssa laaditaan voimassa olevan lainsäädännön edellytykset täyttävät sopimukset.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin, joilla hän pääsee toimensa tai tehtävänsä hoitamiseksi tarpeellisiin tietoihin rekisterissä. Rekisterin sisältämät tiedot ovat Neuroliiton omilla tai alihankkijoiden palvelimilla.  Manuaalista aineistoa eli piilotietoa säilytetään lakien ja asetusten mukaisesti. Tilapäinen manuaalinen ja sähköinen aineisto säilytetään ainoastaan toiminnan edellyttämän ajan, minkä jälkeen se tuhotaan välittömästi.

Säilytämme henkilötietoja Asiakaslain ja Potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvä materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen mukaisen ajan.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten laittamalla internetsivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että rekisteröity käy säännöllisesti sivuillamme ja huomioi mahdolliset muutoksemme selosteessa.