facebook pixel

Yksilöllisen neuvonnan tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen sisältöä päivitetty 21.1.2021.

Tämä on Neuroliiton yksilöllisen neuvonnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Svensk version (PDF): Dataskyddsbeskrivning för individuell rådgivning.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Neuroliitto ry (y-tunnus 0282482-0)
Vaihemäentie 10, 21250 Masku

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Järjestöpäällikkö Eila Niemi, etunimi.sukunimi@neuroliitto.fi,
p. 040 7346 387

Neuroliiton tietosuojavastaava

Minna Willman (Opsec Oy), tietosuoja@neuroliitto.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään

 • yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan palveluiden toteuttamista, suunnittelua ja seurantaa varten kuten sairastumiseen, sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin, oikeudellisiin asioihin, liikuntaan, opiskeluun tai työelämään liittyviin kysymyksiin annettavaa neuvontaan
 • neuvontapalveluista tiedottamiseen ja markkinointiin asiakkaille, mahdollisille asiakkaille ja heidän läheisilleen
 • liiton palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin
 • palveluiden laadun kehittämiseksi ja tilastointia varten
 • asiakkaisiin liittyviin kyselyihin ja selvityksiin

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on

 • rekisteröidyn nimenomainen suostumus
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Neuroliitto pyytää rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää. Suostumuksen voi perua koska tahansa (ks. jäljempänä kappale Rekisteröidyn oikeudet).

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Neuroliitto kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

Nämä henkilötiedot voivat kuulua seuraaviin henkilötietoryhmiin:

 • yksilöintitiedot kuten esimerkiksi nimi, kotipaikka, henkilötunnus, sukupuoli, siviilisääty, ammatti, äidinkieli, lähiomainen, muu läheinen tai laillinen edustaja
 • yhteystiedot (tarvittaessa myös lähiomaisen tai muun läheisen) kuten esimerkiksi postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • palvelusuhteen toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot kuten esimerkiksi diagnoosi, toimintakyky, apuvälineet
 • rekisteröidyn antamat valtakirjat asiakirjojensa käsittelyyn ja säilytykseen
 • rekisteröidyn antamat suostumukset, kiellot ja rajoitukset henkilötietojensa käsittelyyn
 • kiinteistön omistajan ylläpitämän video- ja kamerajärjestelmän tallentama aineisto, jolla varmistetaan kiinteistön ja siellä asioivien turvallisuutta.
4. Tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja hänen luvallaan kolmansien osapuolien laatimista muista asiakas- tai potilasasiakirjoista. Henkilötietoja voidaan vastaanottaa rekisteröidyn lailliselta edustajalta, läheiseltä tai rekisteröidyn yksilöimällä valtakirjalla viranomaisilta tai muilta palveluntuottajilta. Henkilötietoja voi kertyä myös kiinteistön omistajan video- ja kameravalvontajärjestelmästä.

5. Tietojen luovutukset ja siirrot

Kameravalvonnan tallenteita voidaan luovuttaa rikos- ja ilkivaltatapauksissa viranomaisille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle eikä suoramarkkinointiin.

6. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Neuroliitto käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla kaikissa tilanteissa pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja.

Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen käyttöön ovat oikeutettuja vain asiakkaan neuvontaan osallistuvat henkilöt. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsyoikeus ja joihin kulkua valvotaan.  Manuaalinen ja sähköinen aineisto säilytetään ainoastaan toiminnan edellyttämän ajan, minkä jälkeen se tuhotaan välittömästi.

Neuroliiton kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain ja nimenomaisten salassapitositoumusten mukainen vaitiolovelvollisuus tietosuojan piirissä olevista asioista.

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat sen mukaan, mikä on tietyn henkilötiedon käyttötarkoitus.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista ilman aiheetonta viivytystä, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröity voi muuttaa tai perua aiemmin antamaansa suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

8. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 1-kohdassa nimetyille yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyyntöön vastaamista. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, pidämme yllä versiohistoriaa, josta muutokset näkyvät päivättyinä. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille tarvittaessa. Suosittelemme, että rekisteröity käy säännöllisesti sivuillamme ja huomioi mahdolliset muutoksemme selosteessa.