facebook pixel

Vård utan gränser

Text: Janne Ora

Billiga priser och snabb tillgång till vård är ursakerna till att sökä sig till behandlingar utomlands. Enligt Finlands Patientförbund ser vi en ökning av vårdturismen utomlands. Tidningen Nyckelns egen enkät visar också att även patienter med neurologiska sjukdomar under de senaste åren har börjat söka sig utomlands för att få vård.

Läs också: Läkaren behandlar, ger råd och aktar sig för att skuldbelägga
Missnöje leder även neurologiska patienter utomlands
Tre berättelser om vård utomlands

För stamcellsbehandlingar åker man till Indien, Sverige och Ryssland. För cancerbehandling till Indien. För fysioterapi till Spanien och Grekland. För tandvård till Estland och Ungern. För ögonoperationer och ansiktslyft till Estland. För operationer som gör ansiktet mer kvinnligt till Thailand. Och för fertilitetsbehandlingar till Danmark och Ryssland.

Den vård som finländare söker utomlands är av mycket varierande slag och antalet vårdturister ökar.

– Det är hela tiden allt fler som söker sig utomlands för vård. Den unga generationen är språkkunnig och vet hur man använder internet. De jämför behandlingsformer och priser och är inte begränsade till enbart de uppgifter som cirkulerar på sociala medier, berättar Paavo Koistinen, ordförande för Finlands Patientförbund.

Enligt honom är det främst kortvariga ingrepp med kort återhämtningstid som finländarna låter utföra utomlands.

De största orsakerna till att söka sig till behandlingar utomlands är, enligt Koistinen, billiga priser och snabb tillgång till vård. Dessa aspekter är lockande för många.

Vårdköer driver folk utomlands
Patienter med många olika sjukdomar kontaktar Patientförbundet och frågar om råd när de överväger en vårdresa eller när de just ska åka iväg.

De som lider av neurologiska sjukdomar är inte särskilt framträdande när det gäller dessa kontakter. Vid Patientförbundet känner man dock bra till fenomenet vårdturism bland finländska patienter som reser iväg för att få till exempel stamcellsbehandlingar.

Vårdköerna till ortopediska ingrepp får många att söka vård utomlands. Också klart billigare fysioterapitjänster än i Finland är något som får många att resa till Spanien eller Grekland.

Inga klara uppgifter om antalet
Vårdturismens omfattning är ett frågetecken. Planerare Pia Blomqvist från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård konstaterar att långt ifrån all vårdturism bokförs hos finländska myndigheter.

– I Folkpensionsanstaltens statistik syns bara de som fått vård utomlands och som ansöker om ersättningar från FPA. Till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz kan man resa med en direkt överenskommelse med mottagande läkare eller sjukhus. Det ligger på patientens eget ansvar att ansöka om ersättningar i efterhand, berättar Blomqvist.

Patienter som planerar en vårdresa kontaktar rådgivningspunkten i synnerhet när det gäller ersättningsfrågor.

Enligt Blomvist är det sannolikt så att alla de patienter som har fått vård utomlands och som är berättigade till ersättning inte är medvetna om att de har rätt att söka ersättning från FPA. Alla söker inte heller ersättning. Detta torde innebära en snedvridning av FPA:s statistik över det verkliga antalet vårdturister.

I alla fall är det inte möjligt att få ersättningar trots att det handlar om en behandling som ges i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Enligt sjukförsäkringslagen ska vård som ersätts av FPA höra till den finländska hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud. Exempelvis stamcellsbehandling eller CCSVI-behandlingar för MS hör inte till dessa behandlingar.

En del av vårdturismen går också till länder som inte omfattas av FPA-ersättningar, såsom Indien eller Ryssland. Vårdturismen till länder utanför EU- och EES-länderna och Schweiz har inte sammanställts i någon enskild statistik, även om den är omfattande.

Patientskador ersätts inte
Det finns medicinska, juridiska och praktiska problem förknippade med vårdturismen. Patientskadecentralen ersätter till exempel inte patientskador som uppstått utomlands.

Smittsamma tropiska sjukdomar och de antibiotikaresistenta sjukhusbakterier som förekommer i många länder utgör en stor risk både för patienten och för det finländska vårdsystemet.

– Indien har på senare år velat profilera sig som ett ledande land inom hälsoturismen. I Indien finns kliniker av varierande nivå, men ett gemensamt problem för dem alla är en mycket liberal antibiotikapolitik och en helt annorlunda bakteriestam än vi har i Finland och Europa, konsterar Koistinen.

**


Nyckelns enkät: Missnöje leder även neurologiska patienter utomlands

Patienter med neurologiska sjukdomar har på senare år sökt vård utomlands för exempelvis MS, neurosarkoidos, Parkinsons sjukdom och hereditär ataxi (MIRAS), visar en enkät som tidningens Avain låtit göra bland Neuroförbundets medlemmar.

Patienter söker vård utomlands av många olika orsaker. Allmänna orsaker som framkommer i ett sampel bestående av ett tjugotal svarande är att man upplever att kvaliteten på och utbudet av vård i Finland är otillräckliga, experimentvilja i ett svårt skede av sjukdomen samt att man har hört andra i liknande situation ge positiva omdömen om utländska vårdalternativ.

Exempelvis MS-patienter kan inte få hematopoietisk stamcellsterapi i Finland. Metoden tillämpas och man bedriver forskning i ämnet vid Uppsala universitetssjukhus och vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

En snabb internetsökning visar att i Moskva finns åtminstone fem privata kliniker som erbjuder stamcellsbehandlingar för många neurologiska sjukdomar.

**


Läkaren behandlar, ger råd och aktar sig för att skuldbelägga

Specialistläkaren i neurologi, docent Juha-Pekka Erälinna, arbetar vid läkarcentralen Mehiläinen NEO i Åbo. Erälinna sköter neurologiska patienter och i sitt arbete stöter han också regelbundet på vårdturism.

– Ganska sällan frågar patienterna efter min åsikt innan de åker iväg. Sådant kommer i allmänhet upp först i efterhand i samband med behandlingen. En del drar sig för att prata om saken, i synnerhet om behandlingen inte har motsvarat förväntningarna.

Enligt Erälinna kan man diskutera behandlingar som ges utomlands även i det skede när läkaren berättar om de behandlingsalternativ som är medicinskt motiverade och möjliga.

Enligt Erälinna kan läkaren berätta varför de behandlingar som kräver vårdturism inte har tagits i bruk i Finland om patienten frågar om dem.

– Jag tycker att läkaren inte själv ska ta upp saken eftersom de behandlingar som är prövade, säkra och effektiva finns att tillgå i Finland.

Erälinna konstaterar att patienterna är mycket upplysta om olika behandlingsalternativ. Behandlingar som förutsätter vårdturism kommer ofta fram i diskussioner när man väljer behandling, men är mer sällan den primära eller enda behandlingen som patienten önskar.

**