facebook pixel

Neuroliiton tavoiteohjelma 2024–2026

Neuroliitto on 25 jäsenyhdistyksen sekä n. 10 000 MS-tautia tai neurologista harvinaissairautta sairastavan ja heidän läheisensä neuroyhteisö. Palveluitamme ovat yli 50 vuoden kokemuksella mm. neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalvelut.

Tämä on Neuroliitto ry:n tavoiteohjelma HYVÄ ELÄMÄ vuosille 2024–2026.

Toiminta-ajatus

Edistämme sairastavien ja heidän läheistensä osallisuutta, hyvinvointia sekä oikeutta ja valmiutta omaehtoiseen elämään.

Tavoitetila

Olemme luotettavin tiedon välittäjä, korvaamaton ihmisten yhdistäjä sekä arvostetuin ja asiantuntevin palveluntuottaja.

Arvomme

 • Inhimillisyys
 • Yhteisöllisyys
 • Luotettavuus
 • Asiantuntevuus

Toimintatapamme

 • Kuuntelemme
 • Tunnistamme
 • Sitoudumme
 • Kehitämme
 • Edistämme

Tärkeimmät mittarimme

 • Jäsen- ja asiakastyytyväisyys
 • Sidosryhmä- ja henkilöstötyytyväisyys
 • Taloudellinen tulos
 • Jäsenten ja vapaaehtoisten määrät
 • Maine ja luottamus
Järjestötoiminta

Järjestötoiminta

 • Tietoa ja tukea niitä tarvitseville
 • Vaikuttaminen jäsenistön kannalta tärkeisiin asioihin

Neuvontapalvelumme tunnetaan, löydetään ja niitä arvostetaan

 • Kehitämme yksilö- ja ryhmä- neuvontaamme palveluohjauksen suuntaan.
 • Selvitämme tekoälypohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä palveluiden käyttäjämäärän kasvattamiseksi.
 • Jatkamme ja monipuolistamme järjestörajat ylittävien neuvontapalveluiden tuottamista.

Vaikutamme rohkeasti kohderyhmän kannalta olennaisimmissa asioissa

 • Toimimme aktiivisesti ja aloitteellisesti vaikuttamisverkostoissa.
 • Laadimme kirjallisia kannanottoja lainsäädäntöhankkeissa.
 • Teemme ruohonjuuritason edunvalvontatyötä kiinteänä osana muuta päivittäistä työtämme. Vaikutamme mm. keskeisten palveluiden järjestymiseen ja saatavuuteen hyvinvointialueilla yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Kehitämme toimintaamme ja haemme uusia ratkaisuja

 • Pidämme henkilöstön osaamisen ajan tasalla.
 • Keräämme järjestelmällisesti palautetta palveluistamme ja käytämme yhteisiä mittareita arvioinnissa.
 • Kehitämme pidemmän aikavälin vaikutusten arviointia.
 • Vahvistamme sisäistä yhteistyötä parantaaksemme asiakas- ja jäsenkokemusta.
 • Teemme mielellämme yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Olemme aloitteellinen ja arvostettu yhteistyökumppani.

Ryhmämuotoiset kurssimme täyttyvät hyvin ja vastaavat odotuksiin

 • Varmistamme, että kurssien sisällöt ja rakenteet mahdollistavat hyvän asiakaskokemuksen.
 • Kehitämme uudenlaisia kurssimuotoja ja -teemoja. Haluamme tavoittaa etenkin vastasairastuneet ja sairastavat nuoret aikuiset yhä paremmin.
 • Huolehdimme siitä, että kurssit palvelevat Neuroliiton kohderyhmää tasaisesti eri puolilla Suomea.
 • Hyödynnämme kurssien toteutuksessa tarvittaessa ulkopuolista osaamista ja ammattitaitoa.

Viestimällä vahvistamme kaikkea tekemäämme

 • Ylläpidämme viestinnällä toiminnan näkyvyyttä, tunnettuutta ja hyvää mainetta.
 • Vaikuttaminen ja viestintä limittyvät tarkoituksenmukaisesti.
 • Toteutamme järjestön perustehtävää tuottamalla ja jakamalla luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden kanssa elämisestä.

Autamme jäsenyhdistyksiämme menestymään tehtävässään

 • Tuemme jäsenyhdistyksiä ja kerhoja tiedottamalla, ohjauksella, neuvonnalla ja perehdytyksellä.
 • Edistämme yhdistysten toiminnan kehittämistä yhdessä sovituin keinoin.
 • Tuotamme jäsenyhdistyksille niiden tarvitsemia muita järjestöpalveluita.
Asumispalvelut

Asumispalvelut

 • Asumisen ja osallistumisen palveluja vaikeavammaisille henkilöille

Olemme alueemme paras asumispalveluyksikkö

 • Toteutamme palvelujamme
  • asukkaiden ja muiden asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen,
  • kuntouttavalla työotteella,
  • neurologisen hoitotyön erityisosaamisella,
  • viihtyisissä ja toimivissa tiloissamme.
 • Haluamme asukkaiden viihtyvän meillä. Tarvittaessa heillä on mahdollisuus viettää myös elämänsä loppuvaihe omassa kodissaan (palliatiivinen päätös, saattohoito).

Olemme houkutteleva, vetovoimainen työpaikka

 • Meillä on mahdollisuus tehdä monipuolista työtä osana työyhteisöä, joka on
  • moniammatillinen,
  • osaava,
  • positiivinen ja
  • energinen.
 • Meillä panostetaan työhyvinvointiin. Työsuhde-edut ja koulutusmahdollisuudet ovat hyvällä tasolla.
 • Olemme haluttu oppisopimuskouluttaja.
 • Kerromme itsestämme ja näymme mielellämme sosiaalisessa mediassa. Myös rekrytoinnissa käytämme monia eri kanavia.

Teemme aktiivista ja tavoitteellista yhteistyötä verkostojemme kanssa

 • Teemme suunnitelmallista yhteistyötä ja käymme vuoropuhelua tahojen kanssa, jotka ovat tärkeitä asukkaillemme tai toiminnallemme. Näitä ovat ainakin:
  • asukkaiden läheiset (uutiskirjeet ja yhteiset tilaisuudet)
  • hyvinvointialueiden ja kuntien edustajat (avointen ovien tapahtumat tai muut tilaisuudet)
  • lähialueen oppilaitokset (opinnäytetyöt, projektit).

Kehitämme toimintaamme ja haemme uusia ratkaisuja

 • Huomioimme uuden vammaispalvelulain muutokset ja sen luomat mahdollisuudet. Seuraamme asumispalvelutoimialan kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä.
 • Pyrimme aktivoimaan asukkaiden hyväksi tehtävää ja heidän toiveitaan vastaavaa, mielekästä ja voimaannuttavaa vapaaehtoistoimintaa.
 • Huolehdimme henkilökunnan osaamisen vahvistamisesta mm. luentojen ja koulutusten avulla.
 • Kehitämme toimintaamme vuosittaisten laatukyselyjen tulosten avulla.
Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelut

Arjessa pärjäämistä edistäviä ja toimintakykyä ylläpitäviä avo- ja laitosmuotoisia palveluja

 • Toteutamme ja kehitämme tavoitteellista, tutkittuun tietoon perustuvaa kuntoutusta
 • Haluamme tarjota kuntoutujillemme omaa luokkaansa olevan, aina positiivisen asiakaskokemuksen
 • Olemme nyt ja tulevaisuudessa neurologisen kuntoutuksen vahva erityisasiantuntija
 • Arvostamme yhteistyötä, ja yhteistyökumppanimme arvostavat meitä

Neuroliiton kuntoutuksen tavoiteohjelmaa toteuttavat Neuroliiton kaksi kuntoutusyhtiötä. Kuntoutustoiminnan tarkemmat alatavoitteet ovat kirjattuina yhtiöiden omiin suunnitelmiin.

 • Avo- ja laitosmuotoista kuntoutusta tuottaa Maskun neurologinen kuntoutuskeskus (Maskun Kuntoutus Oy).
 • Avomuotoista kuntoutusta tuottaa Neuropiste Oy kolmessa toimipaikassaan: Turku, Helsinki Arabia ja Helsinki Itäkeskus.(Neuropiste Oy:stä Neuroliiton omistusosuus on 70 %. Muut omistajat ovat KK-Verve Oy ja Liikehäiriösairauksien liitto ry.)

Lisäksi Neuroliiton Palvelutalo Satakieli Lappeenrannassa tuottaa toimintaterapiaa avomuotoisena kuntoutuksena.

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut

 • Henkilöstö-, talous-, tietohallinto-, viestintä- ja toimitilapalveluja Neuroliiton järjestö- ja liiketoimintayksiköille

Neuroliitto on vetovoimainen työpaikka, jonka kaikissa yksiköissä henkilöstö voi hyvin

 • Onnistumme osaavan ja riittävän henkilöstön hankinnassa.
 • Meillä on hyvä tehdä työtä, ja koemme työmme merkitykselliseksi.
 • Kehitämme aktiivisesti työyhteisöämme ja toimintatapojamme.

Hyvin toimivat hallinto- ja tukipalvelut tukevat Neuroliiton menestyksellistä työtä

 • Prosessimme ovat tehokkaat ja tietojärjestelmämme tukevat tuloksellista toimintaa.
 • Uudistamme toimintaamme ennakkoluulottomasti sisäiseen yhteistyöhön tukeutuen.
 • Kehitämme, suunnittelemme ja toteutamme tarkoituksenmukaista markkinointiviestintää.