facebook pixel

Neuroliiton tavoiteohjelma 2021–2023

Neuroliitto on 25 jäsenyhdistyksen sekä n. 10 000 MS-tautia tai neurologista harvinaissairautta sairastavan ja heidän läheisensä neuroyhteisö. Palveluitamme ovat 50 vuoden kokemuksella mm. neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalvelut. Tämä on tavoiteohjelmamme vuosille 2021–2023.

Toiminta-ajatus

Edistämme sairastavien ja heidän läheistensä osallisuutta, hyvinvointia sekä oikeutta ja valmiutta omaehtoiseen elämään.

Tavoitetila

Olemme luotettavin tiedon välittäjä, korvaamaton ihmisten yhdistäjä sekä arvostetuin ja asiantuntevin palveluntuottaja.

Arvomme

Inhimillisyys, yhteisöllisyys, luotettavuus, asiantuntevuus

Toimintatapamme

 • Tunnistamme muuttuvat tarpeet ja odotukset.
 • Vaikutamme olennaisiin asioihin.
 • Sitoudumme palveluidemme jatkuvaan parantamiseen.
 • Teemme tunnetuksi edistämiämme asioita ja neuroyhteisöä.

Tärkeimmät mittarimme

 • Jäsen- ja asiakastutkimukset
 • Sidosryhmä- ja henkilöstötutkimukset
 • Taloudellinen tulos
 • Jäsenten ja vapaaehtoisten määrien kehitys
 • Tunnettuuden kehitys
Järjestötoiminnan erityiset tavoitteet, keinot, mittarit

Järjestötoiminta

Tavoite 1: Kasvatamme kiinnittymistä neuroyhteisöön

Keinot:

 • Jäsenhankintakampanja 2021
 • Palvelun käyttäjästä jäseneksi
 • Uudet vapaaehtoistoiminnan muodot
 • Pop up -tapahtumat alueille, joilla ei ryhmiä tai kerhoja

Mittarit:

 • Kokonaisjäsenmäärä
 • Uusien alle 35-vuotiaiden ja harnes-jäsenten määrä
 • Uusien tehtävien ja niihin kiinnittyneiden määrät
 • Tavoitettujen jäsenkuntaan kuulumattomien määrä

Tavoite 2: Vahvistamme paikallistoimintaa

Keinot:

 • Kokeilu keveistä toimintaryhmistä 2022–2023
 • Uusien kohderyhmien tavoittaminen jäsenjärjestöavustuksen tuella
 • Kokeilu sähköisten jäsenpalveluiden kehittämiseksi

Mittarit:

 • Mittarit tarkennetaan hankehakemusta laadittaessa
 • Avustushakemusten jakautuminen kokeilu- ja perusavustuksiin
 • Uusien palveluiden määrä ja käyttöönotto yhdistyksissä

Tavoite 3: Lisäämme toiminnan vaikuttavuutta

Keinot:

 • Jäsenistön osallisuuden lisääminen
 • Järjestöpalveluiden yhteiskehittäminen jäsenyhdistysten kanssa
 • Tavoitteellinen verkostoituminen

Mittarit:

 • Paneelien ja raatien määrällinen käyttö
 • Pilotoijien ja uusien palveluiden määrä, palveluiden käyttömäärä, käyttäjätyytyväisyys
 • Vaikutus yhdistyksen toimintaan
 • Edustusten määrä, vaikutusten määrä

Tavoite 4: Luotsaamme jäsenistöä muuttuvassa palvelurakenteessa

Keinot:

 • Kohdennettu ajankohtaisviestintä
 • Ennakoivat neuvontapalvelut

Mittarit:

 • Kävijä- ja käyttäjämäärät eri kanavissa
 • Kontaktien määrä aiheittain, käyttäjätyytyväisyys
Kuntoutuspalvelujen erityiset tavoitteet, keinot, mittarit

Kuntoutuspalvelut

Tavoite 1: Turvataan riittävä asiakasvirta

Keinot:

 • Tunnistamme uusia asiakasryhmiä ja sopimuskumppaneita ja tarjoamme heille palveluita

Mittarit:

 • Käynnistämme vähintään kuusi palvelua uuden asiakasryhmän tai sopimuskumppanin kanssa
 • Uusista palveluista kertyy vähintään 300 kuntoutusvuorokautta ja 200 käyntikertaa vuosittain

Tavoite 2: Kuntoutuksemme edistää asiakkaamme arjessa selviytymistä

Keinot:

 • Muotoilemme palvelujamme asiakkailtamme keräämämme palautteen ja seurannan perusteella
 • Asetamme yhdessä asiakkaamme kanssa yksilölliset ja realistiset kuntoutustavoitteet ja tuemme häntä niiden saavuttamisessa
 • Huomioimme asiakkaamme toiveet selvittämällä niitä ennen kuntoutusjaksoa ja sen aikana

Mittarit:

 • GAS T-lukuarvo; T-lukuarvon mediaani on 50
 • Asiakastyytyväisyys; Asiakastyytyväisyyden keskiarvo on vähintään 4,0 (max. 5)

Tavoite 3: Olemme edelleen kuntoutuksen kehittämisen suunnannäyttäjä

Keinot:

 • Tuotamme kilpailukykyisiä palveluita.
 • Sovellamme pitkäaikaista kokemustamme palvelujemme kehittämisessä
 • Käynnistämme innovatiivisia uusia, mm. digitaalisia palveluja

Mittarit:

 • Taloudellinen tulos; pysymme realistisessa budjetissa
 • Ulkopuoliset arvioijat tunnistavat kehittämistyömme
 • Uusien palvelujen määrä; Käynnistämme uusia palveluja vähintään kaksi / vuosi
 • Kehittämistyömme näkyvyys; Tuotamme vuosittain vähintään 10 kuntoutuksen kehittämiseen liittyvää julkaisua / esitelmää

Tavoite 4: Olemme aktiivinen ja houkutteleva yhteistyökumppani

Keinot:

 • Olemme mukana paikallisissa ja valtakunnallisissa kuntoutuksen kehittämiseen liittyvissä työryhmissä
 • Tuotamme laadukkaita, uutta teknologiaa soveltavia ja kokonaistaloudellisesti edullisia palveluja uusille sidosryhmille, palvelunostajille ja asiakasryhmille

Mittarit:

 • Työryhmien määrä; Olemme mukana vähintään kahdessa paikallisessa ja kahdessa valtakunnallisessa työryhmässä
 • Kumppanuuksien määrä; Teemme yhteistyötä vähintään yhden uuden kumppanin kanssa vuosittain
 • Kumppanuustyytyväisyys; Yhteistyön sujuvuus on vähintään 4,0 (max. 5)
Asumispalvelujen erityiset tavoitteet, keinot, mittarit

Asumispalvelut

Tavoite 1: Olemme alueemme paras asumispalveluyksikkö

Keinot:

 • Asukkaidemme ja heidän läheistensä sekä muiden asiakkaidemme tyytyväisyys ja luottamus ansaitaan joka päivä
 • Ostajatahot arvostavat tuottamiamme palveluita ja yhteistyötä kanssamme

Mittarit:

 • Laatukyselyjen tulokset
 • Palvelujen käyttöaste

Tavoite 2: Olemme houkutteleva, vetovoimainen työnantaja

Keinot:

 • Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on tärkein voimavaramme
 • Panostamme työhyvinvointiin mm. esimiestyötä tukemalla, tyhy-toiminnalla, henkilöstöeduilla ja työilmapiiristä huolehtimalla

Mittarit:

 • Henkilöstötyytyväisyyskyselyjen tulokset
 • Työsuhteiden kestot

Tavoite 3: Meillä on laajat ja hyvät yhteistyöverkostot

Keinot:

 • Panostamme oppilaitosyhteistyöhön
 • Osallistumme tarkoituksenmukaisiin alueellisiin yhteistyötapahtumiin

Mittarit:

 • Opiskelijapalautteet
 • Opinnäytetöiden määrä
 • Alueellisiin yhteistyötapahtumiin osallistumisten määrä