Puheenjohtajan tehtävät

Yhdistyksessä hallituksen puheenjohtaja on usein yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Puheenjohtajan toiminnasta riippuu yhdistyksen sekä sisäinen työskentelykyky että yhdistyksen ulkoinen kuva. Yleensä yhdistyksen säännöissä on määrätty, että puheenjohtaja valitaan yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa.

Yhdistyslaissa puheenjohtajalle ei kuitenkaan juuri ole tehtäviä määrätty, eikä  myöskään useimpien yhdistysten säännöissä.
Yhdistyslain 35 §:ssä on mainittu eräitä muodollisia ehtoja puheenjohtajana toimimiselle:

  • Puheenjohtajan kotipaikka tulee olla Suomessa.
  • Puheenjohtaja  ei saa olla vajaavaltainen (alaikäinen  tai holhouksen alainen).
  • Puheenjohtaja ei saa olla konkurssissa.

Lisäksi laissa on todettu, että  puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, ellei oikeutta ole säännöissä rajattu (YhdL§ 36).  Puheenjohtaja allekirjoittaa yhdistysrekisteristeriin tehtävän perusilmoituksen (YhdL§ 48) sekä muutosilmoituksen yhdistysrekisteriviranomaiselle sääntöjen muuttamisesta, hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta (YhdL§ 53) tai purkautumisilmoituksen yhdistyksen purkautumisesta (YhdL§ 55).

Puheenjohtajan asemasta yhdistyslaissa on myös määräys, jonka mukaan jäsen voi erota yhdistyksestä muun muassa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle (YhdL§ 13).

Lähteet:
Lea Lihavainen: Yhdistys toimii. Opintotoiminnan Keskusliitto 1999
Kari Loimu: Yhdistystoiminnan käsikirja. WSOY 2000
www.finlex.fi 

Kokousten valmistelu ja johtaminen

Puheenjohtajan tulee valmistella hallituksen kokoukset huolellisesti, johtaa niissä puhetta, valvoa että hallitus toimii yhdistyslain, sääntöjen ja yhdistyksen tekemien päätösten mukaan ja allekirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat, mikäli hän on niissä johtanut puhetta.

Hallituksen kokouskutsun muodosta yhdistyslaki ei anna mitään määräyksiä eivätkä myöskään säännöt. Normaalisti puhelinsoitto riittää.

Hallituksen kokoukset eivät yleensä ole suuria kokouksia eikä niissä tavallisesti ole syytä käyttää muodollista kokoustekniikkaa. Yleensä niissä yhdessä pohditaan yhteisiä asioita jutustellen. Tällöin puheenjohtajan toiminta on monessa suhteessa vaativampaa kuin tiukasti kokoustekniikan määräysten mukaan etenevässä kokouksessa.

Päätösten valvonta

Suoranaista valvontavelvoitetta puheenjohtajalle ei ole asetettu yhdistyslaissa eikä myöskään yhdistysten säännöissä, ani harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Vakiintuneen käytännön mukaan puheenjohtajan tulee kuitenkin valvoa hallituksen toimintaa.

Valvonta kohdistuu ensinnäkin yhdistyslain määräyksiin. Ennen kaikkea puheenjohtajan, mutta myös hallituksen tulee valvoa, että hallituksen päätökset ovat yhdistyslain mukaisia. Toiseksi puheenjohtaja valvoo, että hallitus noudattaa yhdistyksen sääntöjä.

Kolmanneksi valvonta kohdistuu yhdistyksen kokousten ja mahdollisten erillisten tai postiäänestyksen päätösten noudattamiseen. Pienistä poikkeamista on erikseen kirjattava merkintä hallituksen pöytäkirjaan ja suuria poikkeamia ei saa tehdä ilman erityisen pakottavaa syytä.

Pöytäkirjojen allekirjoittaminen

Yhdistyslain (§ 31) mukaan kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa.

Tämä lain kohta koskee tarkkaan ottaen vain yhdistyksen kokouksia. Vakiintuneen käytännön mukaan  määräys koskee myös hallituksen kokouksia ja muun muassa hyvä tilintarkastaja vaatii aina puheenjohtajan allekirjoittamia pöytäkirjoja myös hallituksen kokouksista.

Hallituksen työn organisointi

Käytännössä puheenjohtaja on myös hallituksen jäsen ja muiden luottamushenkilöiden esimies, työnjohtaja. Yhdistyslain perusteella hänellä ei ole tällaista muodollista asemaa eikä yleensä sääntöjenkään perusteella. Käytännössä hän kuitenkin usein johtaa ja jakaa töitä.

Koska yhdistyksen puheenjohtajan johtamisen apuvälineet ovat niukat verrattuna esimerkiksi mihin tahansa tavanomaisen työpaikan esimieheen, johtamistyö on monessa suhteessa vaikeampaa. Hänen on saatava ihmiset sitoutumaan työskentelyyn ja pitkälti valvomaan itse omaa työtänsä. Ihmiset tekevät töitä vain, jos heitä sattuu se huvittamaan – pakottaminen tai uhkailu ei tule kysymykseen.

Logo