Liittokokous, liittovaltuusto ja neuvottelukunnat

Liittokokous

Neuroliiton ylintä päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja liittovaltuusto. Liittokokous kokoontuu joka kolmas vuosi ja jokainen liiton jäsenyhdistys saa lähettää liittokokoukseen 2-6 edustajaa sen mukaan, mikä on yhdistyksen jäsenmäärä. Kokouksessa määritellään liittovaltuuston esityksestä liiton tavoitetila, periaatteet ja tavoiteohjelma.

Liittokokouksessa valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liittovaltuuston muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Liittokokouksen pöytäkirjan voit lukea materiaalipankissa.

Liittovaltuusto

Pari kertaa vuodessa kokoontuvassa liittovaltuustossa on edustus kaikista liiton jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksen nimeävät edustajansa myös kerran kolmessa vuodessa kokoontuvaan liittokokoukseen. Liittovaltuuston pöytäkirjoja voit lukea materiaalipankissa.

Neuroliiton liittokokous kokoontui keskiviikkona 7.6.2017 Tampereella ja valitsi uuden liittovaltuuston toimikaudelle 2018─2020.

Neuvottelukunnat

Liittohallitus nimeää neuvottelukunnat kolmevuotiskausittain. Neuvottelukuntien tehtävät on määritelty liiton hallintosäännössä, minkä lisäksi niillä voi myös jokin erityinen tarkemmin määritetty tehtävä.

Neuvottelukuntien kokousmuistioita voit lukea materiaalipankissa.

Hallintosäännön (6 §) mukaan neuvottelukunnan tehtäviä ovat mm.:

– ohjata, arvioida ja kehittää toimintayksikön toimintaa,
– välittää tietoa sidosryhmien sekä palveluja käyttävien vammaisryhmien odotuksista,
– toimia yhteistyökanavana toimintaympäristöön,
– tukea toiminnan suunnittelua.

Lisäksi eri neuvottelukuntien tehtäviä on kuvattu vielä tarkemmin seuraavasti:

Järjestötoiminnan neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tavoitteena on kehittää ja arvioida Neuroliiton järjestöyksikön palveluita jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille. Neuvottelukunta osallistuu Neuroliiton järjestötoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on edistää jäsenyhdistysten välistä vuoropuhelua ja hyvien toimintamallien jakamista.

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvoston tehtävänä on liiton oman lehden päälinjojen jatkuva kehittäminen siten, että lehti on ajankohtaisista asioista tiedottava neurologinen aikakauslehti sairastaville ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Liikunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata, arvioida ja kehittää liiton liikuntatoiminnan sisältöä ja suunnittelua, välittää tietoa palvelujen käyttäjien ja sidosryhmien tarpeista, edistää ja tukea asiantuntemuksellaan liiton liikunnan toteutusta ja uusien keinojen kehittämistä jäsenistön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, vaikuttaa omissa verkostoissaan sekä Neuroliiton liikuntatoimintaa edistävällä tavalla että yleisesti liikuntaa ja liikunnan toimialalla tehtävää monipuolista yhteistyötä edistävällä tavalla niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti, valmistella tai käsitellä liittohallituksen pyynnöstä muu liikuntatoimintaa koskeva asia.

Työelämäasioiden neuvottelukunta

Työelämäasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida liiton työllisyystoimintaa sekä siihen liittyvää koulutusta. Liiton työllisyystoiminnan tavoitteena on määrätietoinen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen ja heidän työuransa pidentäminen. Toiminnalla edistetään vammaisen ja osatyökykyisten elämänlaatua ja aikaansaadaan säästöjä yhteiskunnalle sosiaalitukien ja eläkemenojen vähenemisen avulla.

Logo