Toimikunnat

Liittohallitus nimeää toimikunnat kolmevuotiskausittain. Toimikuntien tehtävät on määritelty liiton hallintosäännössä, minkä lisäksi toimikunnalla voi myös jokin erityinen tarkemmin määritetty tehtävä.

Hallintosäännön mukaan tehtäviä ovat:

• ohjata, arvioida ja kehittää toimintayksikön toimintaa ja toiminnan suunnittelua,
• välittää tietoa sidosryhmien sekä palveluja käyttävien vammaisryhmien odotuksista,
• toimia yhteistyökanavana toimintaympäristöön,
• toimia toimintayksikön johtajan tai tehtäväkokonaisuudesta vastaavan liiton työntekijä tukena toiminnan suunnittelussa,
• käsitellä toimintayksikön toimintasuunnitelma ja vuosiraportti, jotka liittohallitus hyväksyy liiton yhteisen vuosisuunnitelman ja -kertomuksen osana,
• valmistella tai käsitellä liittohallituksen pyynnöstä muu toimintayksikköä koskeva asia.

Lisäksi eri toimikuntien tehtäviä on kuvattu vielä tarkemmin seuraavasti:

Järjestötoimikunta:

Toimikunnan tavoitteena on kehittää ja arvioida Neuroliiton järjestöyksikön palveluita jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille. Toimikunta osallistuu Neuroliiton järjestötoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on edistää jäsenyhdistysten välistä vuoropuhelua ja hyvien toimintamallien jakamista.

Toimitusneuvosto:

Toimitusneuvoston tehtävänä on liiton oman lehden päälinjojen jatkuva kehittäminen siten, että lehti on ajankohtaisista asioista tiedottava neurologinen aikakauslehti sairastaville ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Harnes-toimikunta:

Toimikunnan tehtävänä on kehittää Neuroliiton ja sen jäsenyhdistysten harnes-toimintaa. Tavoitteena on edistää harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien järjestöaktiivisuutta. Toimikunta seuraa myös harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman toteutusta.

Liikuntatoimikunta:

Toimikunnan tehtävänä on ohjata, arvioida ja kehittää liiton liikuntatoiminnan sisältöä ja suunnittelua, välittää tietoa palvelujen käyttäjien ja sidosryhmien tarpeista, edistää ja tukea asiantuntemuksellaan liiton liikunnan toteutusta ja uusien keinojen kehittämistä jäsenistön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, vaikuttaa omissa verkostoissaan sekä Neuroliiton liikuntatoimintaa edistävällä tavalla että yleisesti liikuntaa ja liikunnan toimialalla tehtävää monipuolista yhteistyötä edistävällä tavalla niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti, valmistella tai käsitellä liittohallituksen pyynnöstä muu liikuntatoimintaa koskeva asia.

Työllisyystoimikunta:

Työllisyystoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida liiton työllisyystoimintaa sekä siihen liittyvää koulutusta. Liiton työllisyystoiminnan tavoitteena on määrätietoinen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen ja heidän työuransa pidentäminen. Toiminnalla edistetään vammaisen ja osatyökykyisten elämänlaatua ja aikaansaadaan säästöjä yhteiskunnalle sosiaalitukien ja eläkemenojen vähenemisen avulla.

Toimikuntien kokousmuistioita voit lukea materiaalipankissa.

Logo