Sidosryhmien viestintä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen sisältöä on päivitetty 16.5.2018.

Tämä on Neuroliitto ry:n sidosryhmien viestintä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Neuroliitto ry
Vaihemäentie 10
21250 Masku

2. Yhteyshenkilö

Mari Vilska
mari.vilska@neuroliitto.fi
p. 0400 828 537

3. Rekisterin nimi

Neuroliitto ry:n sidosryhmien viestintä- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään Neuroliitto ry:n viestintään, markkinointiin ja tiedottamiseen,
palveluiden kehittämiseen, profilointitarkoituksiin (kuvattu tarkemmin kohdassa 11), mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin liittyen sekä muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Neuroliitto ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointitarkoitus), Neuroliitto ry:n ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen tai
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän palveluiden käyttäjät,
Neuroliitto ry:n järjestämään tapahtumaan osallistuneet, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt tai suoramarkkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä käsitellään edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvia tietoja, jotka ovat rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen
tai osallistuneen rekisteröidyn tai rekisteröidyn itsensä syöttämät henkilötiedot voivat sisältää mm. seuraavia perustietoja: rekisteröidyn nimi, ikä tai syntymäaika, äidinkieli, puhelinnumero, osoite- ja muut yhteystiedot kuten sähköpostiosoite.

Lisäksi käsitellään suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, suostumukseen tai asiakassuhteeseen perustuvat, suoramarkkinointiin liittyvät rekisteröityä koskevat muut tunnistetiedot sekä tietojen muutostiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Neuroliitto ry säilyttää henkilötietoja viestintä- ja markkinointirekisterissään, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt suoramarkkinointia (kielto-oikeus). Tällaisessa tapauksessa rekisterissä säilytetään kuitenkin tieto suoramarkkinointia koskevasta kiellosta. Muut tiedot poistetaan rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisten tapahtumien yhteydessä (messut, Neuroliiton omat tapahtumat, opiskelijatapaamiset yms.), Neuroliitto ry:n digitaalisten palvelukanavien kautta tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös mm. ammattiliittojen ja opiskelijajärjestöjen ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista rekistereistä.

8. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.
Neuroliitto ry käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa. Käytännössä vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi sivusisältöjä tai sivustoamme.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Henkilö voi halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä:
www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Neuroliitto voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi IP-osoitteen yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä. Yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa pelkästään IP-osoitteen perusteella.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa viestintä- ja markkinointirekisteristä Neuroliitto ry:n tai Neuroliitto ry:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville osapuolille esim. palvelinympäristöön. Tällöin henkilötietoja käyttävät tosiasiallisesti kuitenkin vain Neuroliitto ry:n työntekijät (esim. laadittaessa uutiskirjeitä). Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän
hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Kaikkia käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Manuaalista aineistoa, kuten tulostettuja osallistumislistoja, säilytetään ainoastaan toiminnan edellyttämän ajan, minkä jälkeen ne tuhotaan välittömästi.

11. Profilointi

Osana viestintä- ja markkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia
Neuroliitto ry voi toteuttaa myös profilointia. Profiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa viestintäja markkinointiviestien parempi kohdentaminen.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (Kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Neuroliitto ry kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Neuroliitto ry:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti, jolloin rekisteröity ei enää vastaanota suoramarkkinointiviestejä.

Henkilö voi antaa Neuroliitto ry:lle viestintää ja markkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja kanavakohtaisesti.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain säätämiä poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus saada nähtäväksi ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Neuroliitto ry:n sidosryhmien viestintä- ja
markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen
kohdan 14 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

13.2. Tiedon oikaisu, tiedon poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse
havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva
virheellinen tieto.

Korjauspyyntö Neuroliitto ry:lle tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Neuroliitto ry:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

13.3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut Neuroliitto ry:n viestintä- ja markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

13.4. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Neuroliitto ry:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla internetsivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Logo