facebook pixel

MS-taudin Käypä hoito -suositus päivitetään – Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

1.11.2022
Kategoriat: Kysely
Potilaat mukaan -hankkeessa lisätään potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua.

Haluatko olla mukana tuomassa sairastavien ja läheisten ääntä kuuluviin MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa? Vastaa kyselyyn, jonka tavoitteena on selvittää MS-tautia sairastavien aikuisten ja heidän omaistensa näkemyksiä MS-taudin hoidosta sekä MS-taudin Käypä hoito -suosituksesta.

Tulosten avulla MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa pyritään painottamaan sairastaville tärkeitä asioita. Tuloksista laaditaan yhteenveto, joka voidaan julkaista osana suositusta.

Jokainen vastaus on erittäin tärkeä, jotta saadaan laaja kuva MS-tautia sairastavien näkemyksistä. Käy vastaamassa lyhyeen kyselyyn ja kerro omat näkemyksesi. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Kyselyssä ei kerätä tietoja, joiden avulla vastaaja pystytään tunnistamaan. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset esitetään kaikkien vastaajien tai vastaajaryhmien koosteena.

Mitä ovat Käypä hoito -suositukset?

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Kysely on osa Potilaat mukaan -hanketta

Kysely MS-tautia sairastavalle ja sairastavan omaiselle on osa Potilaat mukaan -hanketta, jossa Neuroliitto on mukana yhtenä kumppanijärjestönä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja joukko kansanterveys- ja potilasjärjestöjä ovat alkuvuonna 2020 käynnistäneet kolmivuotisen hankkeen Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen aikana selvitetään, miten potilaat ja heidän läheisensä voivat osallistua Käypä hoito -suositustyöhön. Tällä tavoin pyritään lisäämään Käypä hoito -suositusten merkityksellisyyttä potilaille ja varmistaa hoitosuositusten korkea laatu.

Lisätiedot