facebook pixel

Bekant chaufför ger trygghet

Det finns lagstadgade krav på invalidtaxibilar och tillgängliga fordon. Kunden har rätt att vägra åka med i det fall att fordonets säkerhetsutrustning inte är tillräcklig. Vid FPA är man oroade över tillgången på tillgängliga fordon efter att taxitrafiken öppnas för konkurrens.

Text Marianne Mäkitalo, Anni Teppo • Foton Suvi Elo

Ritva Lampinen litar på taxichauffören Sami Peltonen. Peltonen ansvar för att bilen är utrustad som sig bör.

Ritva Lampinen från Pemar hade beställt skjuts till Åbo. Taxiföretaget var bekant för Lampinen, men chauffören hade hon inte träffat på tidigare.

− Förvåningen var stor. I bilen fanns inga ordentliga bälten så att jag kunde spänna fast rullstolen på plats. Det enda som fanns var tunna lastremmar, som var problematiska för chauffören och han lyckades inte surra min rullstol ordentligt.

Lampinen åkte dock med i bilen. Lampinen berättar att under resan gav den ena remmen, den som höll fast rullstolens främre del, efter och om inte stolens tippskydd hade förhindrat det så hade Lampinen fallit på rygg. Stolen svängde sig på tvären i bilen och även den bakre remmen lossnade.

− Jag var helt beroende av stolens bromsar. Chauffören noterade detta. Han beklagade och konstaterade att vi måste stanna. Då var vi ändå redan så nära min destination att jag bad honom åka ända fram. Senare fick jag veta att bilen var taxiföretagets reservbil, berättar Lampinen.

Att skjutsa funktions- och rörelsehindrade är ett förtroendeuppdrag. Chauffören måste klara av att till exempel lyfta in rullstolen i bilen och att fästa den på ett säkert sätt. De tekniska kraven på invalidtaxibilar och tillgängliga taxibilar definieras i fordonslagen, medan transporterna regleras i lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg. Taxichauffören har ansvar för att bilen är utrustad som sig bör och det är i sista hand chauffören som har ansvaret för att passageraren är säkert fastspänd.

− Exempelvis finns det krav på fästredskapens hållfasthet och bältet ska vid behov kunna öppnas på under en minut utan verktyg, konstaterar Ville Jaakola, teknisk sakkunnig vid Taxiförbundet.

Jaakola säger sig vara bekymrad över de ändringar i taxilagen som träder i kraft nästa sommar, då det obligatoriska kravet på taxiförarutbildning slopas. Ett annat orosmoment är övervakningen av taxibilarnas tekniska skick. Taxiföretagaren är fortsättningsvis ansvarig för sin bil och bilarnas skick granskas i samband med de årliga besiktningarna.

− Spännbanden granskas även framöver, men exempelvis övervakningen av att hissarna är i trafiksäkert skick blir på företagarens ansvar. Jag anser att hissarna borde kontrolleras i samband med besiktningen på samma sätt som till exempel registerskyltsbelysningen.

− Taxchaufförer ska fortsättningsvis klara ett obligatoriskt prov, men nu i form av ett skriftlig test. I och med att den obligatoriska utbildningen avskaffas uteblir också praktisk övning i till exempel hur man använder hissen och surrar en rullstol. Det är arbetsgivaren som ansvarar för sina anställda och deras inskolning, fortsätter Jaakola.

Rullstolarna och de som reser i dem måste kunna fästas i fordonet på ett säkert sätt.

Taxiförbundet får ibland kundrespons som gäller taxibilarnas säkerhet. Till exempel förmedlingscentralens taxiinspektör kan ingripa i problemsituationer.

FPA förutsätter att de resor som ersätts körs med bilar som är utrustade i enlighet med lagen om taxitrafik. Kundens rätt att använda en invalidtaxi eller tillgänglig taxi fastställs av en representant för hälso- och sjukvården.

− Kunden får ett intyg där det definieras vilken slags taxi som behövs, berättar Anne Giss ansvarig planerare vid FPA.

Om transporten inte motsvarar det fordon som beställts eller om säkerhetsutrustningen i bilen är bristfällig har kunden rätt att vägra acceptera den beställda skjutsen. FPA ersätter inte en transport som annulleras utan motiverad orsak. I värsta fall kan kunden komma att debiteras för det onödiga besöket.

− FPA har fått kännedom om en del fall som gäller bårtransporter där kunden på grund av takhöjden har vägrat åka med i en för låg bil. I detta fall är det motiverat, konstaterar Giss.

− I princip finns det tillräckligt med tillgängliga taxibilar i trafik även på mindre orter, men i rusningstider kan det bli brist på bilar och en kund kan ibland bli tvungen att vänta längre, fortsätter Giss.

Tills vidare övervakar NTM-centralerna att taxitrafiken utövas i enlighet med taxitillståndet. Det är närmast fråga om en administrativ övervakning.

− NTM-centralerna granskar att tillståndsinnehavarna uppfyller alla kriterier för att utöva taxitrafik, företaget bör vara solitt, förarna yrkeskunniga och utdrag ur straffregistret kontrolleras, berättar jurist Meeri Niinisalo vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Enligt Niinisalo är det sällan som kunderna tar kontakt direkt till NTM-centralen vid problem. Ibland kommer det klagomål exempelvis om en hiss som fastnat i en tillgänglig taxibil eller om en situation där kunden har upplevt att man inte fått tillräckligt med assistans i transportsituationen.

− Vi har ingen rätt att kräva till exempel ekonomisk gottgörelse, utan kan bara använda oss av administrativa åtgärder för att korrigera situationen. Vi kan ge anmärkningar eller varningar eller i extrema fall återkalla taxitillståndet. I trafiken kan polisen ge böter om bilen till exempel har tekniska brister, säger Niinisalo.

Efter lagändringen släpps konkurrensen och prissättningen fria. Nästa juli överförs den administrativa övervakningen av taxitrafiken till Trafiksäkerhetsverket Trafi.

− Övervakningen av taxitrafiken kvarstår på motsvarande sätt som nu. Ur ett tillståndslagstiftningsperspektiv kommer indelningen i personbilar och tillgängliga bilar i fortsättningen att slopas. I fråga om specialtaxibilar kommer istället benämningen tillgängliga fordon. Trots att en tillgänglig bil är en dyr investering hoppas jag att marknadskrafterna och den fria konkurrensen ser till att det finns tillräckligt med tjänster även i glesbygden, konstaterar Niinisalo.

Det är bra att notera att även om konkurrensen öppnas och prissättningen inom taxitrafiken blir fri, ger detta inte kunden rätt att själv välja taxi om man reser med socialförvaltningens färdtjänst eller om resan ersätts av FPA. I fråga om dessa måste kunden fortsättningsvis följa socialförvaltningens och FPA:s anvisningar för hur taxi ska beställas och utnyttjas.

***

Vid FPA är man oroade över tillgången på invalidtaxibilar

Taxitrafiken öppnas för konkurrens i juli. Detta innebär att regleringen av antalet bilar och taxorna samt kravet på stationsplats slopas.

Vid FPA är man oroade över tillgången på tillgängliga fordon efter att reformen trätt i kraft. FPA vill att ett tillräckligt antal tillgängliga taxibilar ska garanteras i samband med reformen.

Lännen Media berättade i januari att det enligt FPA redan nu varit problem att få tag i tillgängliga taxibilar och invalidtaxibilar för resor som enligt sjukförsäkringslagen ersätts av FPA. Rörelsehindrade människor måste vara i en jämlik ställning när det gäller att ta sig till hälso- och sjukvård.

– Eftersom antalet människor som rör sig med rullstol i framtiden sannolikt kommer att öka avsevärt, kan problemen med tillgång till tillgängliga fordon bli alltmer kännbara, säger FPA till Trafiksäkerhetsverket Trafi.

FPA:s ståndpunkt i frågan framgick från utlåtanden som Lännen Media begärt från Trafi. Utlåtanden gäller utkast till föreskrifter, som Trafi har gjort med anledning av lagreformen i anslutning till att konkurrensen öppnas inom taxitrafiken. Trafi håller på att ändra kraven på hur tillgängliga taxibilar ska vara dimensionerade, eftersom många rullstolsburna har upplevt att en del av de nuvarande tillgängliga bilarna är för trånga och obekväma.

 

Invalidtaxi:

  • En invalidtaxi ska ha en lyftanordning eller en ramp.
  • Bilen ska rymma minst två rullstolsplatser.
  • Transportutrymmet ska vara 1,45 m högt. Öppningen ska vara 0,8 meter bred och höjden minst 1,45 meter.
  • Rullstolarna och de som reser i dem måste kunna fästas i fordonet på ett säkert sätt.
  • Också innehavaren av ett vanligt taxitillstånd kan registrera sin bil som en invalidtaxi.
  • För närvarande finns det taxitillstånd för vanliga och tillgängliga taxibilar, från och med 1.7 finns det enbart taxitillstånd. Trafi håller på att utfärda en föreskrift om tillgängliga fordon.

Tillgänglig taxibil:

  • En tillgänglig taxibil är en bil speciellt konstruerad och utrustad för transport av kunder som använder rullstol.
  • För rullstolar finns en lyftanordning eller ramp som är sammanhängande på bredden och trygg.
  • Om stigningen är brantare, dvs. 21 grader, måste bilen vara försedd med automatiskt upprullbara spänningsbälten som fästs i rullstolen och som förhindrar att kunde glider bakåt.
  • Det måste finnas minst en rullstolsplats. Rullstolarna och de som reser i dem måste kunna spännas fast i fordonet på ett säkert sätt.

Källa: Suomen esteettömät ja paaritaksit ry